SpareBank 1 SR-Bank ASA fremmer et tilbud og en invitasjon til drøftelser om sammenslåing med Sandnes Sparebank

Styret i Sandnes Sparebank har innkalt forstanderskapet til møte 26. november, hvor blant annet bankens framtidige tilhørighet skal diskuteres. Styret i Sandnes Sparebank har konkludert med at det fremover ikke lar seg gjøre å stå alene. Med dette som utgangspunkt fremmer SpareBank 1 SR-Bank et tilbud og en invitasjon til drøftelser om sammenslåing av de to bankene.

Den 13. november 2014 offentliggjorde Sandnes Sparebank at den har inngått en avtale med Eika Alliansen om å tiltre som en part i nevnte allianse. Avtalen er signert med forbehold om godkjenning i Sandnes Sparebanks forstanderskap den 26. november 2014.

Det fremgår av innkallingen til forstanderskapsmøte at banken trenger samarbeidspartnere for fortsatt å være en attraktiv bank med sterk identitet, gode og moderne løsninger og dermed høy konkurranseevne.

I denne forbindelse har Sandnes Sparebank opplyst å ha vurdert tre mulige strategiske retninger:

1. Stå alene som i dag,

2. Samarbeid med B5 om innkjøp av leveranser fra Evry, og

3. Bli en del av Eika Alliansen med leveranser fra SDC.

Et sterkt og fremtidsrettet finanskonsern til det beste for regionen

Som største egenkapitalbeviseier i Sandnes Sparebank, støtter SpareBank 1 SR-Bank målet om sterk lokal tilhørighet, som blant annet innebærer å være en aktiv pådriver for vekst og utvikling på Nord-Jæren. For å oppnå dette mener SpareBank 1 SR-Bank at en sammenslåing av Sandnes Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank er et fjerde strategisk alternativ som bør vurderes som bedre enn den innstillingen som er forelagt forstanderskapet.

En sammenslåing av bankene vil gi flere positive effekter, utover de som er beskrevet i innstillingen om å tilknytte seg Eika Alliansen. SpareBank 1 SR-Bank mener en sammenslåing vil være en bedre løsning for kundene, ansatte, eierne og hele Nord-Jæren. En sammenslåing av de to bankene vil styrke et regionalt forankret finansmiljø, med utgangspunkt i tyngre og bedre kompetanse, bedre muligheter for å gjennomføre betydelige investeringer i ny IT-teknologi, og ikke minst sikre tilstrekkelig tilgang på kapital til bedrifter og privatkunder.

En sammenslåing av bankene vil resultere i fortsatt utvikling av arbeidsplasser i Sandnes, noe som fører til at Sandnes Sparebanks planer om å flytte inn i nye kontorlokaler i indre havn i Sandnes, opprettholdes. Etter en eventuell sammenslåing vil det være naturlig å flytte enheter, som i dag ikke befinner seg i Sandnes, til de nye planlagte lokalene. Dette vil med stor sannsynlighet resultere i flere arbeidsplasser i Sandnes enn i dag. Det blir ingen oppsigelser som en direkte følge av en eventuell sammenslåing.

Oppgjør og prising av Sandnes Sparebank
Som en del av en eventuell sammenslåing, vil det som vederlag for grunnfondskapitalen utstedes aksjer i SpareBank 1 SR-Bank til en ny sparebankstiftelse. Denne opprettes av Sandnes Sparebank. Sparebankstiftelsen vil ha som formål å bidra til utvikling av lokalsamfunnet, spesielt i Sandnes, gjennom økonomiske bidrag til allmennyttige formål. I tillegg vil stiftelsen være en langsiktig og stabil eier av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Den nye stiftelsen vil, sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank og SpareBank 1-Stiftinga Kvinnherad, kunne oppnå et samlet eierskap på over 30 prosent i den sammenslåtte banken.

En sammenslåing kan gjennomføres ved at egenkapitalbeviseierne i Sandnes Sparebank mottar aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Styret i SpareBank 1 SR-Bank ser potensiale for å gjennomføre en sammenslåing basert på en prising av den samlede egenkapitalen i Sandnes Sparebank tilsvarende en premie i intervallet 30 % til 50 % per egenkapitalbevis. Til grunn for denne premieberegning benyttes volumvektet gjennomsnittlig omsetningskurs for Sandnes Sparebanks egenkapitalbevis siste 30 dager.

Inviterer til en grundig drøftelse

Styret i SpareBank 1 SR-Banks oppfordrer styret i Sandnes Sparebank til å ta stilling til det fremlagte offentlige tilbudet, samt å utsette behandlingen av forslaget om alliansetilknytning til Eika.

SpareBank 1 SR-Bank foreslår videre at bankene bruker tid fremover til å gjennomføre en prosess med et siktemål om å fremforhandle en endelig avtale om sammenslåing. Nærmere vilkår i forbindelse med en sammenslåing må drøftes mellom partene og vil kunne avvike fra ovenfor nevnte.

En eventuell sammenslåing, forutsetter blant annet følgende;

  1. En fremforhandlet endelig avtale mellom styrene om sammenslåing.
  2. Avtalen gis endelig tilslutning av forstanderskapet i Sandnes Sparebank og av henholdsvis representantskapet og generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank.
  3. Avtalen gis nødvendige godkjennelser fra Finansdepartementet, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene som ligger til grunn for en eventuell avtale om sammenslåing.

Det er ingen garanti for at forhandlinger vil igangsettes eller at en sammenslåing vil kunne gjennomføres.

Dette tilbudet er gyldig frem til torsdag 27. november kl. 08.00. Tilbudet faller bort dersom forstanderskapet i Sandnes Sparebank den 26. november 2014 godkjenner styrets innstilling om tiltredelse inn i Eika Alliansen.

Stavanger 24. november 2014

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Arne Austreid, tlf. 900 77334
Konserndirektør økonomi og finans, Inge Reinertsen, tlf. 909 95033
Konserndirektør kommunikasjon, Thor-Christian Haugland, tlf. 480 31633

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner