SpareBank 1 SR-Bank styrker egenkapitalen med 1,2 milliarder kroner herunder rettede emisjoner mot Gjensidige Forsikring BA.

SpareBank 1 SR-Bank gjennomfører emisjoner av egenkapitalbevis på 1 200 millioner kroner, hvorav cirka 866 millioner kroner i form av to rettede emisjoner mot Gjensidige Forsikring BA og cirka 330 millioner kroner i form av en offentlig fortrinnsrettemisjon. Videre legges det opp til en rettet emisjon på inntil 90 millioner kroner mot ansatte.
 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank vedtok i møte den 24. september å fremme emisjonsforslagene overfor bankens Representantskap. Samlet sett vil emisjonene tilføre banken egenkapital, på mellom 1.200 og 1.290 millioner kroner.
 
Emisjonene vil gi grunnlag for at SpareBank 1 SR-Bank kan hente inn ytterligere kapital gjennom å utstede fondsobligasjoner i markedet. Det tas sikte på å gjennomføre dette innen utgangen av 2009. Samlet sett vil disse forhold bidra til at soliditeten styrkes til ønskelig nivå. Dersom nevnte emisjoner gjennomføres og godkjennes av myndighetene, vil det ikke være behov for kapitaltilskudd fra Statens finansfond. Ved utgangen av 2009 anslås kjernekapitaldekningen i banken til å bli mellom 9,5 og 10 prosent. Egenkapitalbeviseiernes andel av total egenkapital vil øke til cirka 65 prosent fra dagens nivå på 56,6 prosent.
 
- Vi er meget tilfreds med denne avtalen. Dette er en langsiktig finansiell investering i en lønnsom og konkurransedyktig bank med et markedsområde med gode økonomiske utsikter, sier visekonsernsjef Tor Magne Lønnum i Gjensidige Forsikring BA.
 
Emisjonene gir Gjensidige Forsikring BA en eierandel på 17,3 prosent av SpareBank 1 SR-Banks egenkapitalbevis, før beregning av effekten av den rettede emisjonen mot ansatte. Eierskap utover 10 prosent av den totale egenkapital i banken forutsetter myndighetsgodkjenning. Gjensidige Forsikrings BAs betingelse er at det gis slik godkjennelse.
 
- Det er en viktig milepæl for oss å få en langsiktig finansielt, sterk eier av bankens egenkapitalbevis. Gjensidige Forsikring BA er en sterk og tillitvekkende eier med et sammenfallende verdigrunnlag. Vi har vurdert ulike alternativer for å bedre kjernekapitalsituasjonen. Denne løsningen er den klart foretrukne. Tilførselen av ny egenkapital vil gi en sterk finansiell basis for banken og er et godt grunnlag for normal utlånsvekst og styrket inntjening,  sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank foreslår i hovedsak følgende overfor bankens Representantskap :
 
Del 1; Rettet emisjon
En rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA, som er basert på forhandlinger mellom partene, og godkjent i begge parters styrer. Denne rettede emisjonen, på cirka 800 millioner kroner, foreslås gjennomført ved utstedelse av 18.735.363 nye egenkapitalbevis til en tegningskurs på kroner 42,55. 
 
 
Del 2; Offentlig fortrinnsrettemisjon
Gjennomføring av en offentlig fortrinnsrettemisjon mot eksisterende eiere på cirka 330 millioner kroner. Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av denne emisjonen. Tegningskurs og betingelser for øvrig, vil være i samsvar med normal praksis ved fortrinnsrettemisjoner og tegningskurs vil bli fastsatt like i forkant av møte i bankens Representantskap.
 
Del 3; Rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA
Gjennomføring av en rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA, på cirka 70 millioner kroner. Denne emisjonen gjennomføres på samme betingelser som den offentlig fortrinnsrettemisjonen som er beskrevet under del 2. Transaksjonen gjennomføres for å kunne opprettholde Gjensidige Forsikring BAs eierandel på grunn av  fortrinnsrettemisjonen.
 
Del 4; Rettet emisjon mot ansatte
Bankens styre mener det er viktig å sikre at ansatte og ledelsen i banken har sterkt fokus på verdiskaping og eierinteresser. Banken har lang tradisjon for sterkt eierskap blant de ansatte. Det er derfor besluttet å foreslå en rettet emisjon mot ansatte på inntil 75 tusen kroner per ansatt. Dette tilsvarer en samlet kapital på inntil 90 millioner kroner. Tegningskurs og betingelser for øvrig, vil være i samsvar med del 2 og 3.
 
Ovennevnte emisjoner vil gjennomføres parallelt. Del 2 og 4 gjennomføres uten hensyn til betingelsene i del 1 og 3.
 
Det forventes at den videre prosess vil gjennomføres i henhold til følgende tidsplan;
 
Representantskapet behandler emisjonsforslag                                          20. oktober
Tegningskurs og endelige betingelser i fortrinnsrett-                                
og rettet emisjon mot ansatte besluttes                                                         20. oktober
Første noteringsdag eksklusive tegningsretter                                            21. oktober
Offentliggjøring av bankens regnskap for 3. kvartal                                   23. oktober
Offentliggjøring av prospekt                                                                           27. oktober
Offentlig tegningsperiode - børsnoterte tegningsretter                                             28.10 til 11.11
Tildeling, utsendelse av brev med tildelingsresultat                                   17. november
Innbetaling av tildelte Egenkapitalbevis                                                       20. november
 
First Securities AS og SpareBank 1 SR-Markets er engasjert som tilretteleggere for emisjonene.
 
 
Kontaktpersoner:
 
SpareBank 1 SR-Bank;
Administrerende direktør Terje Vareberg, tlf. 911 00448
Konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, tlf. 915 56542
Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland, tlf. 480 31633
 
Gjensidige Forsikring BA;
Visekonsernsjef  Tor Magne Lønnum, tlf 971 64830
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, tlf 952 33382

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner