SpareBank1 SR-Bank - Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,1 % (9,7 %).
 • Konsernresultat: 159 mill kr (87 mill kr) før skatt.
 • Resultat fra underliggende drift: 169 mill kr (154 mill kr) før tap.
 • Reduserte netto tap: 35 mill kr (47 mill kr), 0,3 % av brutto utlån på årsbasis.
 • Misligholdet redusert med 10 % fra mars 2003.
 • Netto andre driftsinntekter 176 mill kr (90 mill kr).
 • Rentemargin: 2,00 % (2,11 %).
 • Utlånsvekst siste 12 mnd: 8 % (4 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 9 % (8 %).
 • Innskuddsdekning: 59,5 % (59,1 %).
 • Resultat pr grunnfondsbevis etter skatt: 7,5 kr (4,2 kr).
 •  
  Resultat
  SpareBank 1 SR-Bank oppnådde en  egenkapitalavkastning 1. kvartal 2004 på 16,1 % etter skatt, mot 9,7 % tilsvarende periode i fjor. Konsernets resultat før skatt var på 159 mill kr 1. kvartal 2004, mot 87 mill kr 1. kvartal 2003.
   
  Netto renteinntekter på 266 mill kr (263 mill kr) gir en rentemargin i 1. kvartal 2004 på 2,00 % (2,11 %). Det lave rentenivået er hovedårsaken til redusert rentemargin.
   
  Ordinære driftskostnader øker fra 220 mill kr 1. kvartal 2003 til 233 mill kr 1. kvartal 2004. Kostnadsprosenten for morbanken i 1. kvartal 2004 var 56,6. For tilsvarende periode i 2003 var kostnadsprosenten 54,4.
   
  Tapene er redusert og utgjør 35 mill kr (47 mill kr) som på årsbasis tilsvarer 0,3 % av brutto utlån.
   
  Utlånsveksten er 8 % på 12 mnd basis, og innskuddsvolumet er økt med 9 % de siste 12 mnd. Innskuddsdekningen pr 31. mars 2004 er 59,5 % (59,1 %). 
   
  Konsernets resultat er det beste første kvartalsresultat noensinne. God utvikling i andre inntekter herunder kursgevinster og  lavere tap bidrar til det gode resultatet, sier en fornøyd adm.direktør Terje Vareberg.
   
  Andre driftsinntekter
  Netto provisjonsinntekter 1. kvartal 2004 var 78 mill kr, en økning på 13 mill kr (21 %) sammenlignet med 1. kvartal 2003. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra salg av fondsprodukter.
  Netto kursgevinster i 1. kvartal var på 51 mill kr mot et netto kurstap på 11 mill kr 1. kvartal 2003.
   
  Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS ("Inntekter fra eierinteresser") har 1. kvartal 2004 gitt et positivt bidrag på 5 mill kr (-4 mill kr) hvorav 3 mill kr skyldes innarbeiding av endelig resultat for 2003.
   
  Driftskostnader
  Sum driftskostnader beløp seg til 248 mill kr i 1. kvartal 2004. Dette er en økning på 28 mill kr (13 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnadene 1. kvartal 2004 inkluderer en ekstraordinær avsetning på 15 mill kr. Dette beløpet er avsatt til kompetansehevende tiltak og nødvendig karriereomstilling for å møte fremtidens krav. Ordinære lønnskostnader i banken (ekskl pensjoner) viser en økning på ca 4 % fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004, mens generelle administrasjonskostnader og andre driftskostnader har 0-vekst i samme periode. Antall årsverk er i løpet av 1. kvartal 2004 redusert med 10, og dette skyldes hovedsakelig virksomhetsoverdragelse av nattsafeavdelingen til Norsk Kontantservice AS.
   
  Datterselskap
  Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 Rogaland AS ble 4 mill kr 1. kvartal 2004, opp fra 2 mill kr tilsvarende periode i fjor. Økningen i antall omsetninger var på 16 % sammenlignet med 1. kvartal 2003. Westbroker Finans AS (leasing og prosjektfinansiering) hadde et overskudd 1. kvartal 2004 på 6 mill kr før skatt, 4 mill kr høyere enn 1. kvartal 2003.
   
  Bankens grunnfondsbevis
  Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av mars på kr 258,0 mot kr 269,2 ved årsskiftet (justert for fondsemisjon). 26. mars 2004 ble det gjennomført en fondsemisjon som medførte at det ble utstedt 1.507.640 nye grunnfondsbevis (fribevis) med emisjonskurs og pålydende pr bevis på kr 100. Fem gamle bevis ga rett til ett nytt grunnfondsbevis. Antall grunnfondsbeviseiere pr 31. mars  2004 var 7.281.
   
  Markedsmessige hendelser
  I februar mottok banken "Årets Markedsføringspris 2003", et godt bevis på at banken i løpet av det siste året har vært synlig og tydelig i sitt marked på en positiv måte. 1. kvartal 2004 har ellers vært sterkt preget av høyt aktivitetsnivå ut mot kunder i form av seks egne arenamøter for næringslivet - møter som skal ha til hensikt å samle det lokale næringsliv i de ulike regioner banken er representert. I tillegg er det avholdt et betydelig antall møter tilrettelagt for privatmarkedet med spesielt fokus på pensjon.
   
  Utsikter fremover
  Styret forventer en tilfredsstillende resultat-utvikling for konsernet i 2004. Det lave rentenivået er generelt en utfordring for bankene, mens øvrige resultatelementer viser positiv utvikling.
   
  Mer detaljert opplysninger om ulike områder ved banken og konsernets drift finnes i vedlagte kvartalsrapport m/tallmateriale.

  Stavanger, 29. april 2004 <!-- hugin-supplied --><br> Styret for Sparebanken Rogaland <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

  Om oss

  SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

  Abonner