SR-Bank styrker stillingen som distriktets ledende bankROGG

- Halvårsresultat på 183 mill kr. etter fradrag for opsjonstap på 30 mill kr.
- 2,5 mrd kr. i utlånsvekst hittil i år
- 260 mill kr. i salg av fonds- og forsikringsprodukter
- 140 mill kr. i salg av BMB
- 815 mill kr. i økte kundeinnskudd
- 45% økning i bankens netto provisjonsinntekter
- Kostnadseffektiviteten ytterligere forbedret
- Positiv tapsutvikling og fortsatt redusert mislighold
- 17% avkastning på egenkapitalen etter skatt

God resultatutvikling
SR-Bank konsernet oppnådde i 1.halvår et resultat før tap på 178 mill kroner, 20 mill kroner mer enn 1.halvår i fjor. Resultatet før skatt ble på 183 mill. kroner. Dette er en økning i forhold til samme periode i fjor på 5 mill. kroner. Tilbudet på Fokus Bank medførte en reduksjon i andre driftsinntekter på 36 mill kroner.

Konsernets utlån har i 1.halvår økt med 10% til 22.6 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 16,5%. Rentemarginen utgjorde i 1.halvår 2,70% av forvaltningskapitalen, sammenlignet med 3,10% i samme periode ifjor. Veksten i salg av fonds- og kortprodukter gir en nominell vekst i netto provisjonsinntekter på 20 mill. kroner, som tilsvarer 45%. Eksklusiv nedskrivning av opsjonene på Fokus Bank økte kursgevinster på omløpsmidler med 21 mill kr. til 34 mill kr. i 2.kvartal.

Driftskostnadene i prosent av forvaltningen ble i 1.halvår redusert til 2,11%, mot 2,65% i samme periode i fjor. Dette er forårsaket av god vekst i volum, samt stabilt kostnadsnivå og høy kapasitetsutnyttelse.
Perioden ga netto inngang tap på 8 mill kroner og misligholdet er ytterligere redusert.
Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 17%.

Bud på Fokus Bank trukket
Den 18.juni d.å. varslet Sparebankgruppen AS at budet på Fokus Bank ASA ville bli trukket ved utløpet av tilbudsperioden 18.07.1997. I løpet av overtakelsesprosessen kjøpte Sparebankgruppen og bankene som deltar i SpareBank1, aksjer og opsjoner i Fokus Bank tilsvarende 25% av aksjekapitalen i banken.
Bankens opsjoner i Fokus Bank er verdsatt til markedsverdi pr. 30.06.97. Dette innebærer at banken har avsatt 30 mill til å dekke det urealiserte tapet mellom kostpris og markedsverdi. Bankens beholdning av aksjer i Fokus Bank er ført som anleggsaksjer og verdsatt til anskaffelseskost som en langsiktig, strategisk investering.

Styret forventer en fortsatt positiv utvikling resten av året.

Rapport for andre kvartal er tilgjengelig for nedlastning fra http://www.huginonline.no/ROGG/DR/rogg97k2.pdf

Stavanger 12.august, 1997

Styret for Sparebanken Rogaland

Ytterligere opplysninger kan fås av adm.direktør Arne Norheim, tlf.: 51509555, viseadm. direktør Gunnar Dolven, tlf.: 51509556 og banksjef Sveinung Hestnes, tlf.: 51509558.

ROGG Hugin

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner