Statens tiltakspakke - bytteordningen mot OMF

Som et ledd i tiltakspakken for å redusere negative virkninger av finanskrisen har Staten ved Finansdepartementet bl.a. etablert en ordning som gir banker med F-låns adgang i Norges Bank, anledning til å bytte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer.
 
SpareBank 1 SR-Bank har sammen med andre banker i SpareBank 1 Alliansen etablert kredittforetaket SpareBank 1 Boligkreditt. Sparebank 1 Boligkreditt har siden 2007 emittert OMF for ca NOK 35 milliarder.
 
Slik tiltakspakken nå er utformet, fremstår denne ikke som en ren bytteordning, men som en ordning hvoretter bankene stiller OMF som sikkerhet mot å overta statspapirer. Å nyttiggjøre seg ordningen vil kunne komme i konflikt med enkelte av bankens eksisterende innlånsavtaler, som innholder bestemmelser om pantsettelsesforbud (negative pledge).
 
Etter anmodning fra Norges Bank legger Finansdepartementet opp til visse endringer i ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer. Etter regelendringen kan bankene også delta gjennom sine kredittforetak, ved at bankeide kredittforetak med tillatelse til å utstede OMF kan delta i bytteordningen. Denne endringen omtales i proposisjon til Stortinget om ny saldering av statsbudsjettet for 2008 som legges fram i dag.
 
Det er SpareBank 1 SR-Banks vurderingen at regelendringen vil gjøre det mulig for banken å nyttiggjøre seg ordningen med bytte av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer gjennom kredittforetaket SpareBank 1 Boligkreditt.
 
SpareBank 1 SR-Bank har en tilfredsstillende likviditetssituasjon, men vil løpende vurdere behovet for å nyttiggjøre seg ordningen.
 
Kontaktpersoner:                  
 
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, mob. tlf. 938 83 518
Konserndirektør/CFO Lisbet K. Nærø, mob.tlf. 952 65 960
 
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner