Sterkt resultat for SpareBank 1 SR-Bank

Konsernet kan vise til tidenes beste resultat. Resultatet er skapt av en motivert og effektiv organisasjon og ikke minst gjennom en betydelig styrket markedsposisjon. I løpet av det siste året har konsernet fått 15.000 flere personkunder og over 1.200 flere bedriftskunder. Samtidig omsatte EiendomsMegler 1 mer enn 1.000 flere boliger i fjor sammenlignet med 2008.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2009 et resultat før skatt på 1.432 millioner kroner (643 millioner kroner i 2008). Skattekostnaden ble 321 millioner kroner. Dette gir et resultat etter skatt på 1.111 millioner kroner (480 millioner kroner i 2008) og egenkapitalavkastning etter skatt på 17,5 prosent (8,0 prosent i 2008).

- Jeg er godt fornøyd. Konsernet har kommet gjennom et turbulent år på en god måte. Resultatet for 2009 er svært bra, særlig tatt i betraktning den usikkerheten vi opplevde ved inngangen til året, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.  

Den underliggende bankdriften viste en god utvikling i 2009. Rentemarginen har gått litt ned som følge av konjunkturutviklingen og økte finansieringskostnader. Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til at netto avkastning på konsernets finansielle investeringer økte markert fra 2008 til 2009. Tapsavsetningene ble noe lavere i 2009 enn i 2008.

Kapitalgrunnlaget ble, gjennom tilførsel fra markedet, styrket med egenkapital på 1.228 millioner kroner og fondsobligasjon på 800 millioner kroner. Kjernekapitaldekningen økte fra 6,4 prosent til 9,6 prosent i løpet av 2009.

- Det er en tillitserklæring at private investorer stiller sin kapital til rådighet og vurderer SpareBank 1 SR-Bank som en attraktiv investeringsmulighet. Det var derfor ikke nødvendig å benytte kapital fra Statens finansfond, sier Vareberg.

Resultat før skatt for 4. kvartal 2009, isolert, ble 437 millioner kroner (10 millioner kroner i

4. kvartal 2008). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 18,2 prosent (2,0 prosent). Tapsavsetningene var moderate.

Nøkkeltall for 2009:

 • Resultat før skatt:  1.432 mill kr (643 mill kr).  

 • Resultat etter skatt: 1.111 mill kr (480 mill kr) 

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,5 % (8,0 %).  

 • Netto tapsavsetninger: 368 mill kr (386 mill kr) 

 • Netto renteinntekter: 1.676 mill kr (1.644 mill kr). 

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 998 mill kr (796 mill kr). 

 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 705 mill kr (42 mill kr). 

 • Utlånsvekst siste 12 mnd (inkl Boligkreditt): 5,3 % (20,2 %)  

 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 2,4 % (5,5 %).    

 • Resultat pr egenkapitalbevis: 6,88 kr (3,00 kr) . 

 • Styret foreslår et utbytte pr. egenkapitalbevis på 1,75 kr (0,83 kr)  

 • Styret foreslår avsetning til gavefond på 158 mill kr (20 mill kr) 

 • Kjernekapitaldekning (hensyntatt styrets forslag til utbytte): 9,6 % (6,4 %)
  (2008 i parentes) 

Konsernet er godt posisjonert for vekst og nye forretningsmuligheter. Markedet viser klare tegn til bedring, både internasjonalt og nasjonalt.

- De fleste vestlige land er ute av eller på vei ut av resesjon. Petroleumsinvesteringene, som er viktige for aktiviteten i konsernets markedsområde, ventes å fortsette på høye nivåer. Vi er klare til å utnytte en slik positiv utvikling i markedet, sier Vareberg, som er imponert over slagkraften hos konsernets ansatte.

- Gjennom fjoråret reduserte vi staben med om lag 80 årsverk. Samtidig gikk sykefraværet ned. Utlånsveksten var 5 prosent. På toppen av det hele fikk vi 15.000 flere personkunder og over 1200 flere bedriftskunder. Dette viser at vi er en effektiv og fremtidsrettet organisasjon, fremholder Vareberg

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 4. februar 2010

Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33.
Kyrre M. Knudsen, IR-Manager, telefon 938 83 518

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.