Styret i SpareBank 1 SR-Bank tilrår representantskapet å vedta omdanning til allmennaksjeselskap (ASA)

Det vises til børsmelding av 28. juni 2010 hvor representantskapet ba styret utrede fordeler og ulemper ved en eventuell omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjesparebank.

SpareBank 1 SR-Bank har en sterk posisjon i sitt marked. Lønnsomheten har i mange år vært god og konsernet er meget godt posisjonert for fortsatt lønnsom vekst. Tilgang på kapital vil imidlertid kunne bli en knapp faktor.

- Regionen har hatt en meget betydelig vekst de siste 15 til 20 årene. Bankens utvikling speiler dette med en økning i forvaltningskapital fra atten milliarder kroner i 1991 til opp mot ett hundre og førti milliarder kroner i 2010, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Terje Vareberg.

Styret har foretatt en konkret helhetsvurdering av alle relevante forhold som banken står overfor. Styret har lagt stor vekt på at bankens regionale forankring skal bevares, og at sparebankvirksomheten fortsatt skal videreføres i nært samspill med samfunns- og næringsutviklingen i landsdelen.

- Vi har lykkes godt med å kombinere vekst, utvidelse i produktbredde og geografisk nedslagsfelt med betydelig og kontinuerlig omstilling. Denne utviklingen har vært helt avhengig av et marked i vekst i kombinasjon med at vi har hatt rikelig tilgang på kapital, avslutter Terje Vareberg.

Ut i fra rådende kapitalforhold og en samlet interesseavveining, er styret kommet til at en organisering av virksomheten i aksjeselskap vil være best egnet for videreføring og utvikling av bankens samlede virksomhet. Styret legger særlig vekt på behovet for å kunne håndtere kapitalsituasjonen ved brå skift og store svingninger i kapitalmarkedet på en best mulig måte.

Styret har derfor vedtatt å tilrå bankens representantskap å vedta omdanning til allmennaksjeselskap (ASA). En eventuell omdanning skal ta opp i seg og videreføre den regionale forankring, sparebanktradisjonen og bankens historie.

En omdanning til aksjesparebank skjer ved at det etableres et allmennaksjeselskap som overtar bankkonsesjonen, eiendeler og forpliktelser fra SpareBank 1 SR-Bank. Eiere av egenkapitalbevis får disse omgjort i tilsvarene antall aksjer. Samtidig opprettes det en sparebankstiftelse som skal være eier av de aksjene i den nye aksjesparebanken som ikke tilordnes eksisterende eiere..

Sparebankstiftelsen vil ved etableringen eie om lag en tredel av bankens aksjer. Den vil være bankens klart største eier. I henhold til loven vil stiftelsen ha som formål å utøve langsiktig eierskap i aksjesparebanken, og i tillegg drive allmennyttig virksomhet.

Representantskapet vil behandle saken i sitt ordinære møte 25. november 2010. En eventuell omdanning er betinget av myndighetenes godkjennelse.

Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80656


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner