Styrket underliggende drift. Finansuroen fører til betydelige nedskrivninger på finansielle investeringer.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat på 633 mill kr etter årets tre første kvartaler mot 948 mill kr på samme tid i fjor.
 
- Resultatet preges av den internasjonale finansuroen gjennom betydelige nedskrivinger av konsernets finansielle investeringer. Dette er i all hovedsak investeringer i obligasjoner tilknyttet bankens behov for langsiktig kapital. Denne sikringen er nødvendig for at banken fortsatt skal kunne yte lån til både bedriftsmarkedet og privatmarkedet i regionen, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Terje Vareberg.
 
Isolert for kvartalet utgjorde resultat før skatt 112 mill kr (304 mill kr), noe som gjenspeiler en betydelig negativ netto avkastning på finansielle investeringer. Den underliggende driften før tap viste for samme periode en resultatforbedring på 67 mill kr sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
 
Nøkkeltallene pr. 3. kvartal 2008:
 • Konsernresultat før skatt: 633 mill kr (948 mill kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,0 % (20,0 %).
 • Resultat av underliggende drift før tap: 890 mill kr (697 mill kr).
 • Netto renteinntekter: 1.213 mill kr (967 mill kr).
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 620 mill kr (635 mill kr).
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: -66 mill kr (320 mill kr), herav er 116 mill kr urealiserte tap på sertifikat- og obligasjonsporteføljen.
 • Netto tap på utlån og garantier: 68 mill kr (3 mill kr).
 • Utlånsvekst 19,4 % (27,2 %) siste 12 mnd, PM: 13,5 % og BM: 28,4 %.
 • Innskuddsvekst: 9,1 % (15,5 %) siste 12 mnd, PM: 10,7 % og BM: 7,9 %.   
 • Resultat pr grunnfondsbevis: 3,39 kr (6,21 kr).
 • Omklassifisering av deler av den rentebærende porteføljen til amortisert kost er foretatt pr 1. juli 2008.
(Sammenlignbare tall for 2007 i parentes.)
 
- Reduksjon i aktivitetsnivået og knappheten på langsiktig kapital, vil føre til en lavere utlånsvekst i perioden som kommer. Konsernets satsing i de nye markedene i Hordaland og Agder viser seg å være av stor betydning for at vi fortsatt skal kunne levere gode resultater fra den underliggende drift, sier Terje Vareberg.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 30. oktober 2008
 
Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør
Telefon: 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbet K. Nærø, konserndirektør økonomi og finans
Telefon: 51 50 95 61/952 65 960

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker