VEDTAK FRA REPRESENTANTSKAPETS MØTER I SPAREBANK 1 SR-BANK 24. MARS 2011.

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank godkjente i møte 24. mars 2011
styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2010. Vedtaket omfattet også
utdeling av utbytte for 2010  med 2,75 kroner per egenkapitalbevis til dem som er
eiere av egenkapitalbevis per 24. mars 2011 med utbetaling 7. april  2011. Egenkapitalbevisene  i SpareBank 1 SR-Bank noteres eks. utbytte 25.  mars 2011.

 

Representantskapet gav styret følgende fullmakter:

 

·       Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 300 mill kroner. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital. Fullmakten gjelder i 1 år fra registrering i Foretaksregisteret.

 

·       Fullmakt til å foreta en rettet emisjon av egenkapitalbevis mot bankens ansatte med maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr. 30.000,-. Emisjonen gjennomføres med en rabatt på inntil 20 % i forhold til markedskurs. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil kr. 25 mill. Fullmakten er gyldig fram til 31. mars 2012.

 

·       Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:
Fondsobligasjoner:                           NOK 1.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Evigvarende ansvarlig lån:                NOK 1.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Tidsbegrenset ansvarlig lån:              NOK 1.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
           
Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonskapitalen godkjennes av Finanstilsynet som  kjernekapital. Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapital godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital. Fullmakten er gyldig frem til 31. mars 2012.

 

 

Representantskapet sluttet seg videre til valgkomiteens forslag til valg til bankens styre, kontrollkomité og valgkomité.

 

Representantskapet vedtok deretter ny pensjonsordning for konsernet SpareBank 1 SR-Bank.

 

 

Eventuelle spørsmål kan  rettes til:

 

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner