Statkraft avhender sine aksjer i E-CO Vannkraft AS og selger tidsbegrensede rettigheter til kraftproduksjon ved Rana kra

Statkraft avhender sine aksjer i E-CO Vannkraft AS og selger tidsbegrensede rettigheter til kraftproduksjon ved Rana kraftverk Oslo 15. juli 2004 For å oppfylle Konkurransetilsynets pålegg knyttet til produksjonskapasitet i prisområde Sør-Norge og prisområde Sentral- og Nord-Norge, har Statkraft i dag inngått avtaler med et finsk konsortium bestående av Etalä-Pohjanmaan Voima Oy (EPV), Kymppivoima Tuatanto Oy (KV) og Outokumpu Oyj (OK). EPV og KV har signert avtalene på vegne av konsortiet. OK deltar i konsortiet gjennom en aksjeposter i EPV og KV. Avtalene innebærer at Statkraft avhender sin eierandel på 20 prosent i E-CO Vannkraft AS (ECOV) og at konsortiet får rettighet til 65 prosent av kraftproduksjonen ved Rana kraftverk for en periode på 15 år. Konsortiet vil sammen etablere et selskap som overtar aksjene i ECOV og rettighetene til 65% av kraftproduksjonen ved Rana kraftverk. EPV og KV er erfarne operatører og eiere i den finske energisektoren . Konsernet Outokumpu, er en internasjonalt ledende aktør innen mineraler, metaller og teknologi. - Vi har lært kjøperne å kjenne som seriøse, industrielle aktører i det finske markedet, og tror de vil kunne bidra til å utvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft. Statkraft har vært medeier i ECOV siden 1996. Konkurransetilsynet har pålagt Statkraft å selge aksjene i selskapet. E-CO Vannkraft AS (ECOV) ECOV er en av Norges største produsenter av vannkraft og har en middelproduksjon på 9,5 TWh i året. Selskapet eier og driver flere kraftverk i Sør-Norge og har i tillegg store eierandeler i tre andre norske energiselskap. I 2003 hadde selskapet en omsetning på 1,7 milliarder kroner og et netto resultat på 356 millioner kroner. Selskapet har 151 ansatte. E-CO Energi AS (ECOE) eier 80 prosent og Statkraft 20 prosent av aksjene i ECOV. ECOE er heleid av Oslo kommune. Kjøpesummen for aksjene i ECOV er 2.550 millioner kroner. Salget av aksjene i ECOV gir Statkraft-konsernet en bokført gevinst før skatt på nær 300 millioner kroner. Gevinsten regnskapsføres i det kvartal som avtalen gjennomføres. ECOV har lånt ca. 550 millioner kroner fra Statkraft. Dette lånet vil bli innfridd i forbindelse med gjennomføring av aksjeoverdragelsen. Som ledd i aksjeoverdragelsen, vil Statkraft videre yte kjøperne en lånefasilitet som kan trekkes opp til maksimalt 580 millioner kroner over en femårsperiode, for deretter å betales ned over tre år. Trekkretten er priset på markedsmessige vilkår. Styret i Statkraft har godkjent avtalen, som er inngått med forbehold om styregodkjenning i EPV og KV. ECOE, som har forkjøpsrett til Statkrafts aksjer i ECOV, får i dag tilbud om å benytte denne retten. Avtalen må godkjennes i henhold til Industrikonsesjonsloven. Avtalen kan først gjennomføres når disse forholdene er avklart. Partene forventer at avtalen senest trer i kraft i fjerde kvartal 2004. Rana kraftverk Rana kraftverk i Nordland har en installert effekt på 500 MW og en middelproduksjon på omlag 2 TWh i året. For en periode på 15 år fra 1. januar 2005 vil Statkrafts avtalepart ha alle rettigheter og forpliktelser knyttet til 65 prosent av kapasiteten ved Rana kraftverk. Statkraft vil drive kraftverket og forholdet til de ansatte påvirkes ikke av avtalen. Avtalen er, med unntak av tidsbegrensningen på 15 år, i hovedsak strukturert på samme måte som vanlige medeierkontrakter. Statkrafts avtalepart vil således bære hydrologisk risiko og annen risiko knyttet til drift og skattemessige forhold. Statkraft får betalt 2.200 millioner kroner når avtalen trer i kraft og vil inntektsføre denne inntekten over kontraktens levetid. Kjøper vil videre betale et årlig beløp på 65 millioner kroner til dekning av drift og vedlikehold på kraftverket. Styret i Statkraft har godkjent avtalen, som er inngått med forbehold om styregodkjenning i EPV og KV. Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft - samt i svenske Sydkraft. Kymppivoima Tuotanto (KV)gruppen eies av åtte regionale Finnske energiselskaper: Kymenlaakson Sähkö Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy,Savon Voima Oy,Suur-Savon Sähkö Oy,Lin Energia Oy,Oulun Seudun Sähkö,Rovakaira Oy og Tornionlaakson Sähkö Oy. KVO`s kraftproduksjon er 450 MW og er blant annet tredje største medeier i Pohjolan Voima Oy (9%) Total omsetning i KVO var i 2003, 175 millioner Euro, Energiomsetningen 5000GWh og egenproduksjonen 1500 Gwh Selskapene eies av over 100 Finske kommuner og fylker. Etelä-pohjanmaan Voima Oy (EPV) eies av 21 Finske regionale kraftselskaper som i hovedsak eies av kommuner og fylker. EPV er et kraftselskap som på vegne av eierne driverkraftomsetining på "non- profit basis" og omsetter for det meste kraft fra lokale kraftprodusenter i egen region. EPV`s største medeiere inkluderer Teollisuuden Voima Oy (6,6%) Pohjolan Voima Oy (7,6%) og Vaskiluodon Voima Oy (50%);Dette selskapet er eier og driver regionalnettet i den vestre delen av Finland. Total omsetning i EPV var i 2003 70 millioner Euro For ytterligere informasjon: Konsernsjef Bård Mikkelsen, tlf: 911 85825 Konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen, tlf 909 86 281 Strategidirektør Stein Dale, tlf 450 02 111 Informasjonsansvarlig Bjørnar Olsen, tlf 905 82 390 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy: Administrerende Direktør Rami Vuola tel: +358 40 509 0044 Kymppivoima,Tuotanto Oy: Administrerende Direktør Sakari Suontaka tel: +358 50 554 7390 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT20240/wkr0010.pdf Pressemelding i pdf format

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker