Statkrafts utvikling 3. kvartal 2003: Fortsatt godt resultat

Statkrafts utvikling 3. kvartal 2003: Fortsatt godt resultat · Resultat i tredje kvartal på 445 millioner kroner før skatt og 205 millioner kroner etter skatt. · Resultatet pr tredje kvartal er betydelig bedre enn for tilsvarende periode i 2002. · Høy kraftomsetning i første del av året gir godt totalresultat etter tre kvartaler. · Økte finanskostnader som følge av store investeringer i fjor. · Betydelig netto kraftimport til Norden og Norge. (Oslo, 5. november 2003) Statkraft konsern fikk i tredje kvartal i år et resultat på 445 millioner kroner før skatt og 205 millioner kroner etter skatt. Dette er en økning sammenlignet med tredje kvartal i fjor, da resultatene var 169 millioner kroner før skatt og 74 millioner kroner etter skatt. Statkraft holdt en relativt lav produksjon i kvartalet som følge av vannsituasjonen, men kraftprisene har imidlertid vært høyere enn i fjor, og det oppveide i stor grad nedgangen i volumet som ble omsatt. I tillegg har inntekter fra finansiell krafthandel vært betydelige. Totalt for årets tre første kvartaler ble resultatet 3.389 millioner kroner før skatt og 2.013 millioner kroner etter skatt. Det var en forbedring på henholdsvis 1.449 og 772 millioner kroner fra i fjor. Den største delen av resultatforbedringen kom i første kvartal da inntjeningen fra kraftproduksjon og -handel var særlig høy. Det skyldes betydelig høyere kraftpris i år enn i fjor. I andre kvartal var inntjeningen i år lavere enn i 2002. Forskjellen i inntjening mellom kvartalene er et resultat av sesongsvingningene i kraftmarkedet, selv om utslagene i år er større enn normalt på grunn av de uvanlig store prisvariasjonene vi har hatt. -Det positive resultatet vi har hittil i år, skyldes delvis at kraftprisene har vært høye, men også at Statkraft har tatt gode posisjoner i markedet, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. -Vi har holdt en litt lavere produksjon enn hva som er vanlig for årstiden, og samtidig gleder det oss at fyllingsgraden har nærmet seg normalen. Markedsforhold og resultat Markedsutviklingen i tredje kvartal i 2003 var preget av høyere priser enn vi er vant med i denne perioden, fra juli med 23,0 øre/kWh til september med 26,5 øre/kWh. Prisutviklingen på den nordiske elbørsen hittil i 2003 må ses i sammenheng med markedssituasjonen på slutten av fjoråret da vi hadde en svært tørr høst, og den anstrengte kraftsituasjonen i Europa. I år har den akkumulerte nedbøren vært over normalt. Gjennomsnittlig spotpris i det nordiske markedet for de tre første kvartalene var 29,4 øre/kWh i år mot 14,6 øre/kWh for samme periode i 2002, og 19,2 øre/kWh i 2001. Det totale kraftforbruket i Norden i de tre første kvartalene var omtrent uendret fra samme periode i fjor. Den nordiske kraftproduksjonen var i perioden 16,6 TWh lavere enn i fjor, tilsvarende en nedgang på 6,0 %. Det ble importert 6,7 TWh til Norge og 13,5 TWh totalt til det nordiske markedet. Statkraft konsern produserte 27,6 TWh i de tre første kvartalene i år, og det var 6,9 TWh mindre enn i samme periode i fjor. Likevel økte omsetningen som følge av de høye prisene, og samlet ga kraftproduksjon og -salg god inntjening. Industrikontraktene til myndighets-bestemte priser utgjorde om lag 65 % av produksjonen i perioden. Brutto endte konsernets omsetning på 8.586 millioner kroner mot 6.803 millioner kroner i fjor. Konsernets driftsresultat var etter tre kvartaler 4.646 millioner kroner, mot 2.933 millioner kroner i 2002. Morselskapet Statkraft SF bidro med nær 80 % av driftsresultatet. Resultatandelene fra de tilknyttede selskapene økte med 34 millioner kroner og beløp seg til 644 millioner kroner. Økningen skyldes at Statkraft i fjor kjøpte 45,5 % av aksjene i Agder Energi, og økte eierandelene i BKK og Sydkraft. Konkurransemyndighetene har pålagt Statkraft å selge eierandelene i E-CO Vannkraft og Hedmark Energi. Disse selskapene behandles nå som finansielle investeringer. Netto finanskostnader økte med 297 millioner kroner som følge av fjorårets store investeringer. Med virkning fra 1. september har Statkraft solgt sine eierandeler (91,89 %) i rådgivningsselskapet Statkraft Grøner AS til det svenske konsulentselskapet Sweco AB. Utsiktene fremover Med utgangspunkt i resultatene i årets tre første kvartaler anslås årsresultatet for 2003 å bli noe bedre enn i 2002. Det understrekes imidlertid at markedet er labilt, til tross for en viss normalisering av vannsituasjonen og prisnivået. Nedbør og tilsig i siste kvartal kan gi uforutsette virkninger, og det knytter seg fortsatt usikkerhet til Statkrafts endelige resultat. Statkraft søkte 18. desember 2002 om tilførsel av 12 milliarder kroner i ny egenkapital. Regjeringen har hittil ikke tatt stilling til søknaden og tar sikte på fremlegg for Stortinget i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2004. I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen at utbyttet for 2003 settes til 95 % av konsernets årsresultat etter skatt. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har foretatt en ny vurdering av konkurransemyndighetenes vedtak om at Statkraft må selge sine eierandeler i Hedmark Energi, E-CO og en kraftproduksjon tilsvarende den i Trondheim Energiverk i lys av endring av konkurranseloven. I forslaget til statsbudsjett uttaler departementet at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Statkraft er Norges største produsent av elektrisk kraft. Konsernets egen produksjonskapasitet utgjør gjennomsnittlig vel 42 TWh årlig, til sammen er dette rundt 1/3 av landets vannkraftproduksjon. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Selskapet er Norges største landbaserte skattyter. Statkraft har eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft. Målt i størrelse er Statkraftalliansen nummer tre i det nordiske produksjonsmarkedet og nummer to i det norske forbrukermarkedet. For ytterligere informasjon: Konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen, tlf.: 24 06 79 77/909 86 281 eller Konserndirektør Ragnvald Nærø, tlf.: 24 06 71 00/900 80 303 eller www.statkraft.no Vedlegg: Resultatregnskap og balanse pr. tredje kvartal 2003. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00790/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00790/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00790/wkr0003.pdf The full report

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.