1. kvartal 2011: God resultatutvikling

  • Konsernresultat på 514 millioner kroner i kvartalet
  • Administrasjonsresultatene forbedret med 52 millioner kroner i nordisk livvirksomhet
  • God finansiell posisjon; solvensmargin i livvirksomheten på 161 prosent

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 15:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

 

Hele pressemeldingen:

 

1. kvartal 2011: God resultatutvikling

 

  • Konsernresultat på 514 millioner kroner i kvartalet
  • Administrasjonsresultatene forbedret med 52 millioner kroner i nordisk livvirksomhet
  • God finansiell posisjon; solvensmargin i livvirksomheten på 161 prosent

 

- Kvartalsresultat er preget av god verdiskapning og at iverksatte tiltak gir forventet effekt.  Resultatveksten i den svenske delen av virksomheten er markant, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

Sterk resultatvekst i SPP
Den svenske pensjons- og forsikringsvirksomheten SPP leverte en resultatforbedring på 168 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode i 2010. Administrasjonsresultatet ble forbedret med 37 millioner. I tillegg bidrar gode risiko og finansresultat positivt i kvartalet.

 

SPP ble for tredje år på rad kåret til beste fondsforsikringsleverandør i Sverige av den uavhengige pensjonsrådgiveren Söderberg & Partners. Premieinntektene fra fondsforsikring (unit link) fortsetter å øke og var 12 prosent høyere enn samme periode året før. Premieinntektene i garantert forretning går ned med 23 prosent.

 

2,2 milliarder til livkundene
Investeringsavkastningen i kundeporteføljer i den norske livvirksomheten bidrar til et tilfredsstillende finansresultat, samt en økning i kundenes bufferkapital på 0,3 milliarder kroner i kvartalet. Bokført avkastning ble for alle porteføljer tilstrekkelig høy til å dekke rentegarantien, samt å gi et overskudd til kunder på 0,9 milliarder kroner.

 

Resultatet for Storebrand Livsforsikring i 1. kvartal er negativt påvirket av en nedgang i risikoresultatet innenfor innskuddspensjon. En økning i andelen innvilgede uføresaker slår negativt ut i kvartalet. Det forventes ikke tilsvarende effekter kommende kvartaler.

 

Bokført netto flytting til livselskapet ble på minus 2,4 milliarder kroner i 1. kvartal. Dette skyldes i hovedsak at tre kommuner valgte å flytte sine pensjonsordninger i 4. kvartal 2010 med virkning for 2011.

 

Salgsøkning i kapitalforvaltning
Resultat i kapitalforvaltningsvirksomheten er tilfredsstillende, og underliggende utvikling følger plan. Resultatet i kvartalet er positivt påvirket av en engangseffekt knyttet til endringer i forvaltningsavtalen med Storebrand Livsforsikring. Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) ble 2,6 milliarder kroner i kvartalet.

 

Bedring i banken
Storebrand Bank leverer et resultat preget av forbedrede netto renteinntekter, økte andre inntekter og lave tap. Netto renteinntekter er i kvartalet bedret fra 106 millioner kroner til 115 millioner kroner. Utviklingen preges av bedrede innskuddsmarginer og reduserte innlånskostnader sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Positivt i forsikring
Storebrand Forsikring ble etablert som eget forretningsområde 1. mars og inneholder områdene skade - og helseforsikring samt personrisiko. Omorganiseringen innebærer en flytting av forretning fra Storebrand Livsforsikring til Storebrand Forsikring, noe som i kvartalet har gitt en resultateffekt på 30 millioner kroner i favør av Storebrand Forsikring. Forretningsområdet  viser en sterk forbedring mot foregående år og resultatet utvikler seg i tråd med forventning for området.

 

Solid finansiell posisjon
Storebrand-konsernet har en solid finansiell posisjon ved utgangen av kvartalet. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livsforsikring og SPP) var 161 prosent og kapitaldekningen var 13,3 prosent.

 

  
Lysaker, 11. mai 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2011

 

 

 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, skade- og helseforsikring. 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12