2. kvartal 2009: Tilfredsstillende resultatutvikling

  • Konsernresultat [1] på 505 millioner kroner i kvartalet og minus 228 millioner kroner i 1. halvår.
  • Styrket avkastning gir positive resultater for Liv og Pensjon.
  • Tilfredsstillende finansiell posisjon; solvensmargin på 154 prosent for livvirksomheten.
  • God salgsutvikling i norsk og svensk virksomhet i 1. halvår.
 
Kvartalsrapport og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no
 
Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Vika Kino, Ruseløkkveien 14, kl 1000 CET, samt en analytikerkonferanse i London på Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, kl 0900 UK tid. Presentasjonen på Vika Kino vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).
-------------------------------------------------------
Pressemelding:
2. kvartal 2009:
Tilfredsstillende resultatutvikling
 
  • Konsernresultat [1] på 505 millioner kroner i kvartalet og minus 228 millioner kroner i 1. halvår.
  • Styrket avkastning gir positive resultater for Liv og Pensjon.
  • Tilfredsstillende finansiell posisjon; solvensmargin på 154 prosent for livvirksomheten.
  • God salgsutvikling i norsk og svensk virksomhet i 1. halvår.
 
- Storebrand leverer et tilfredsstillende resultat i et urolig marked. Kvartalsresultatet er forbedret med 312 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernets finansielle posisjon er betryggende og salgsutviklingen så langt i år god, sier konsernsjef Idar Kreutzer.
 
Bedre finansmarkeder
Norsk livvirksomhet viser en positiv utvikling i 2. kvartal med avkastning høyere enn gjennomsnittlig rentegaranti. Dette reduserer belastningen av egenkapital og tilleggsavsetninger fra 1. kvartal.
 
I den svenske virksomheten er resultatet i 2. kvartal påvirket positivt av økte obligasjonsrenter som reduserer verdien av forpliktelsene, mens avkastningen i investeringsporteføljene påvirkes av god utvikling i aksje- og kredittmarkedene. Utviklingen i 2. kvartal reduserer samlet belastning av eiers resultat for halvåret, men halvårsresultatet er fortsatt preget av at investeringsavkastningen er svakere enn verdiutviklingen på forpliktelsene.
 
Sterk markedsposisjon
Premieinntektene i tjenestepensjonsmarkedet viser en god utvikling. Samlet er det i den norske livsforsikringsvirksomheten bokført en netto tilflytting fra konkurrentene på nær 1 milliard kroner så langt i år. Salget av livsparing i personmarkedet er fortsatt på et lavt nivå. 
 
Som følge av bedringen i finansmarkedet har avkastningen til de anbefalte investeringsvalgene for innskuddspensjonskundene hatt en sterk økning i kvartalet. Avkastningen i kvartalet ble henholdsvis 4,2 prosent for forsiktig profil, 9,9 prosent for balansert profil og 15,2 prosent for offensiv profil. I 1. halvår ble avkastningen på henholdsvis 3,8 prosent for forsiktig profil, 6,6 prosent for balansert profil og 8,9 prosent for offensiv profil.
 
Nysalget i SPP fortsetter å vise en positiv utvikling. Samlet nytegnet premie (APE) har i løpet av første halvår økt med 21 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2008.
 
Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 336 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2009. Dette er en økning i 1. halvår på 107 milliarder. Veksten følger av at Storebrand Kapitalforvaltning nå har overtatt forvaltningen av SPPs kundefond. Netto nysalg i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) utgjør 2,2 milliarder kroner i halvåret. Henholdsvis 90 prosent og 64 prosent av verdipapirfondene i Storebrand Fondene og SPP Fonder har en bedre avkastning enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningsprovisjon) de siste tolv månedene.
 
Storebrand Bank har prioritert innskuddsvekst og har i løpet av halvåret økt innskuddsdekningen fra 47 prosent til 53 prosent. Samlede utlån er i perioden redusert med i overkant av 3 prosent til 38 milliarder kroner. Bankens resultat er negativt påvirket av reduserte netto renteinntekter.
 
Salget av forsikringspoliser i den nye skadeforsikringsvirksomheten er fremdeles godt. I 2. kvartal økte bestandspremien med 12 prosent til 284 millioner kroner, og hittil i år har den økt med 26 prosent.
 
Finansiering og kapitalforhold
Storebrand har i 2. kvartal gjennomført tilpasninger i konsernets kapitalstruktur og finansiering. Storebrand ASA har i kvartalet tatt opp et nytt obligasjonslån i det norske markedet på 550 millioner kroner med løpetid på fem år.
 
Storebrand Livsforsikring har innfridd ansvarlige lån på til sammen EUR 245 millioner, hvorav EUR 70 millioner var et ansvarlig lån gitt av Storebrand ASA. I tillegg er det i livvirksomheten nedbetalt evigvarende ansvarlig lån på SEK 1,6 milliarder i perioden. Storebrand Livsforsikring har i juni emittert nytt evigvarende ansvarlig lån på 1 milliard kroner.
 
Tilpasningene i kapitalstrukturen følger den plan som er kommunisert. Samlet gir tilpasningene en positiv effekt på konsernets finansieringsstruktur og likviditet.
 
Storebrand har ved utgangen av 2. kvartal en tilfredsstillende finansiell stilling. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var ved utgangen av kvartalet 154 prosent.
 
 
 
 
Oslo, 17. juli 2009
 
Kontaktpersoner:
 
Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
 
 
Vedlegg: Styrets 1. halvårsrapport 2009


[1] Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler.