3. kvartal 2010: Høy avkastning og gode resultater

  • Konsernresultat på 709 millioner i kvartalet og 949 millioner hittil i år
  • God investeringsavkastning i kvartalet gir positive finansresultater
  • Bufferkapital Liv og Pensjon styrket med 3,7 milliarder i kvartalet
  • Resultatvekst i kapitalforvaltning, bank og skadevirksomhet

 

 

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

 

Hele pressemeldingen:

 

3. kvartal 2010: Høy avkastning og gode resultater

 

  • Konsernresultat på 709 millioner i kvartalet og 949 millioner hittil i år
  • God investeringsavkastning i kvartalet gir positive finansresultater
  • Bufferkapital Liv og Pensjon styrket med 3,7 milliarder i kvartalet
  • Resultatvekst i kapitalforvaltning, bank og skadevirksomhet

 

-       Kvartalet preges av god resultatutvikling og rask gjenoppbygging av bufferkapital. Driftsforbedringer realiseres raskere enn plan og livselskapene har en god utvikling i administrasjonsresultatene, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

5,1 mrd til pensjonskundene
Liv og Pensjon Norge har ved utgangen av 3. kvartal tilført sine pensjonskunder 5,1 milliarder kroner, hvorav 1,1 milliarder kroner utover garantert avkastning. Arbeidet med driftsforbedringer fortsetter og gir et positivt administrasjonsresultat i kvartalet. Den nye produktgenerasjonen med produkter uten rentegaranti, innskuddspensjon og unit link, bidrar også med økte positive resultater.

 

Samlet nytegnet premie (APE) utgjør 109 millioner kroner i kvartalet og 1 209 millioner kroner hittil i år. Nytegnet premie for fondsforsikring har økt med 28 prosent sammenlignet med året før.

 

Styrkede resultater i SPP
Resultatet i SPP er preget av positiv avkastning i aksjemarkedene og fall i rentenivå. Markedsutviklingen medfører overskuddsdeling mellom kunder og eier og tilbakeføring av latent kapitalskudd. Dette styrker resultat til eier og øker kundenes bufferkapital med 1,8 milliarder kroner i kvartalet. Det er positiv utvikling i administrasjonsresultatet som følge av gjennomførte effektiviseringstiltak, og risikoresultatet er godt også i 3. kvartal.

 

Salget av fondsforsikring har økt sammenlignet med foregående år og utgjør 68 prosent av totalt nysalg hittil i år. Samlet nysalg målt i APE utgjør pr. 3. kvartal 763 millioner kroner.

 

God vekst i kapitalforvaltning
Resultatet i Storebrand Kapitalforvaltning utviklet seg positivt sammenlignet med samme periode i fjor, og drives av økning i volumbaserte inntekter. Kapital til forvaltning økte med 12 milliarder i kvartalet. Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) ble minus 350 millioner kroner i kvartalet. Hittil i år er netto nysalgsvolum 6,6 milliarder kroner.

 

Resultatvekst i banken
Storebrand Bank viser god resultatforbedring i forhold til samme periode i fjor. Lønnsomhetsforbedringsprogramet gir forventet effekt og reduserer driftskostnadene. Fremgangen skyldes i tillegg økte renteinntekter, reduserte tapskostnader, samt et positivt resultat fra Ring Eiendom. 

 

50 000 Skadekunder
Skadevirksomheten fortsetter sin gode utvikling. Bestandspremien har økt med 9 prosent i kvartalet og 29 prosent hittil i år. Skadeselskapet har nå over 50 000 kunder.

 

Kapitalforhold
Storebrand-konsernet har en god finansiell posisjon ved utgangen av kvartalet. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Liv og Pensjon Norge og Liv og Pensjon Sverige) var 158 prosent, og kapitaldekningen var 13,9 prosent.

 

 

 

Lysaker, 27. oktober 2010

 

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets 3. kvartalsrapport 2010

 

 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, skade- og helseforsikring

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12