Allan Åkerstedt slutter i Storebrand

Allan Åkerstedt fratrer sin stilling som administrerende direktør i Storebrand Kapitalforvaltning med virkning fra 31. januar 2005. Åkerstedt vil stå til selskapets disposisjon frem til 28. februar 2005. Allan Åkerstedt har vært administrerende direktør i Storebrand Kapitalforvaltning og medlem av Storebrands konsernledelse fra ansettelsen den 1. november 1997. Han har i tillegg i perioden innehatt flere interne og eksterne verv.
 
Hensett til Åkerstedts tilhørighet i Sverige med delt arbeidssted mellom Stockholm og Oslo og det behov begge parter ser for større nærhet til den daglige driften i Oslo i tiden fremover, er partene enige om at Allan Åkerstedt fratrer sin stilling i Storebrand på de betingelser som er beskrevet nedenfor og som følger av vilkårene for hans ansettelse i 1997.
 
I henhold til ansettelsesavtalen, har Åkerstedt rett på lønn i oppsigelsestiden på 6 måneder. Han har videre rett på 2 års etterlønn med kroner 5 100 000 pr. år. Allan Åkerstedt har i henhold til egen pensjonsavtale opparbeidet seg rett på pensjon fra fylte 60 år. Pensjonen beregnes på et 70% grunnlag, avkortet i forhold til opptjeningstiden i ordningen. Beregnet pensjon vil utgjøre kroner 2 512 222 pr. år fra fylte 60 år, og kroner 1 280 422 pr. år fra fylte 67 år. Pensjonsforpliktelsene er løpende hensyntatt i selskapets regnskaper, og redegjort for i selskapets årsberetning.
 
Jeg vil takke Allan for innsatsen gjennom en viktig periode for Storebrand, sier konsernsjef Idar Kreutzer. - Kapitalforvaltningsvirksomheten har gjennomgått en betydelig utvikling under Allans ledelse, og han leverer videre en kompetent og profesjonell organisasjon.
 
- Ny leder av Kapitalforvaltningsvirksomheten vil bli tilsatt i løpet av de nærmeste uker, sier Kreutzer.
 
 
 
Oslo, 3. januar 2005
 
 
Kontaktperson:
 
Informasjonsdirektør Egil Thompson: Tlf. 22489586 Mob: 93480012

Abonner