Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2002

Presentation of 1st Quarter

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2002