Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2005

Presentation of 2nd Quarter

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2005