Avhengig av spleiselag

- Det er gledelig at det er bredt flertall i Pensjonskommisjonen for tiltak som vil bidra til et bærekraftig pensjonssystem. Nå er det viktig at denne debatten tas. Å utsette debatten om nødvendige endringer i folketrygden vil bare medføre at utfordringene blir vanskeligere å løse, sier konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand.

- Det er viktig at politikere, interessegrupper og andre aktører bruker tid på å sette seg inn og se sammenhengene i rapporten fra Pensjonskommisjonen. Vi ser frem til en god og grundig debatt om fremtidens pensjonssystem, sier Kreutzer.
 
Storebrand støtter opp om hovedelementene i Pensjonskommisjonens forslag, og er særlig opptatt av at arbeidstakerne blir stimulert til økt arbeidsdeltakelse.
 
Positivt med søkelys på tjenestepensjoner
- Det er også positivt at Pensjonskommisjonen setter søkelys på tjenestepensjoner. Vi kan heller ikke i fremtiden forvente at folketrygden alene kan finansiere pensjonstilværelsen. Fremtidens pensjonssystem må derfor bygge på et spleiselag mellom folketrygden, bedriftsbasert foretakspensjon og individuell sparing.
 
I tillegg tror vi det er viktig at pensjonsrettighetene individualiseres og at det vises for den enkelte hvilke rettigheter som er opparbeidet i folketrygden. Dette vil øke den enkeltes oppmerksomhet rundt folketrygden og fremme eget initiativ til sparing og forberedelse til pensjonsalderen.
 
Det er et også et kjernepunkt å bidra til at de som er uten foretakspensjon i privat sektor over tid får et slikt tilbud. Dette blir et sentralt tema i pensjonsdebatten fremover. Innskuddsbaserte ordninger har vist seg å være fleksible for mange bedrifter og deres ansatte, og vil derfor være et viktig bidrag i denne utviklingen.
 
- En av de sentrale utfordringene blir nå å vedta et pensjonssystem som folk forstår og som stimulerer den enkelte til å engasjere seg i sin egen pensjonsording. Offentlig og privat sparing må sees i sammenheng, sier Kreutzer.
 
 
 
Oslo, 13. januar 2004
 
Pressekontakter:
Per Ivar Sandvik, Storebrand Livsforsikring, tlf. 22 31 14 62 / 934 03 183
Cathrine Torp, Storebrand Salg Privat, tlf. 22 48 93 33 / 926 50 555

Abonner

Dokumenter og linker