Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

* Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor.
* Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner i fjor.
* Bokført periodeavkastning i livvirksomheten ble 3% - på årsbasis 11,8%
* Verdijustert periodeavkastning ble 4,1% - på årsbasis 16,4%.
* Godt salg av livs- og pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet - svakere i privatmarkedet.
* Flere branner, bilskader og yrkesskader presser lønnsomheten i skadeforsikring.
* Arbeidet med å etablere et nordisk skadeforsikringsselskap med Skandia går etter planen.


Regnskapet for 1. kvartal 1999 er utarbeidet etter ny regnskapslov, og alle sammenligningstall er omarbeidet.

Driftsresultatet for Storebrand Livsforsikring ble i første kvartal 1.737 millioner kroner som er 825 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Bokført avkastning for perioden ble 3,0% mot 2,0% i samme periode i fjor. Omregnet på årsbasis er bokført avkastning 11,8% mot 8,4% i fjor. Verdijustert kapitalavkastning - eksklusive anleggsobligasjoner - ble i 1. kvartal 4,1% mot 3,9 prosent i fjor. Omregnet på årsbasis tilsvarer dette 16,4% mot 16,4% i fjor.

I skadeforsikring fikk Storebrand et driftsresultat etter første kvartal på 29 millioner kroner mot 377 millioner kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak økning i bokførte erstatninger.

Storebrand-konsernets samlede driftsinntekter utgjorde i første kvartal 13.362 millioner kroner som er 1.153 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Samlede premieinntekter for egen regning i livs- og skadeforsikring utgjorde 6.103 millioner kroner som er 1.050 millioner kroner kroner høyere enn i fjor. Netto finansinntekter ved investeringsporteføljen i konsernet utgjorde i første kvartal 4.482 millioner kroner, som er 207 millioner kroner høyere enn i fjor. Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde 1.618 millioner kroner mot 765 millioner kroner i fjor.

Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av 1. kvartal 134.620 millioner kroner. Dette er en økning på 6% fra årsskiftet. Kapitaldekningen pr. 31.03.99 var 13.6% mot 13,4% ved årsskiftet. Overskudd pr. ordinær aksje utgjorde kr. 0,97 for første kvartal mot kr. 1,60 i fjor.

Konsernsjef Åge Korsvold
sier i en kommentar at Storebrand nå er inne i en krevende omstillingsperiode spesielt i tilknytning til etableringen av det nye nordiske skadeforsikringskonsernet sammen med Skandia. Søknad om konsesjon er sendt, og prosessen med å etablere det nye selskapet følger planene. Nylig er 30 integrasjonsprosjekter igangsatt med sikte på å kunne starte det nye selskapet i løpet av høsten 1999. Samtidig arbeider selskapet med planer for en ny konsernstyringsstruktur og stabsorganisering for det gjenværende Storebrand etter at skadeselskapet er lagt inn i det nordiske selskapet.

Livsforsikring
I livsforsikring hadde Storebrand i første kvartal 4.064 millioner kroner i premieinntekter for egen regning, mot 3.161 millioner kroner i fjor. I bedriftsmarkedet har Storebrand hatt en god utvikling i kollektiv pensjon der premieinntektene ligger 19% over nivået i fjor. I privatmarkedet er forfalt premieinntekt redusert med 44% p.g.a. mindre tegning av kapitalforsikring med engangspremie.

Den gode utviklingen for Storebrand Livsforsikring i bedriftsmarkedet vises også ved en positiv netto overført premiereserve til selskapet på 1.048 millioner kroner mot en netto fraflytting på 32 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet til fordeling mellom forsikringskunder og eiere ble i perioden 1.737 millioner kroner mot 912 millioner kroner i fjor. Etter ny regnskapslov er det i 1. kvartal foretatt oppskrivning av fast eiendom med 234 millioner kroner. Etter dette er kundenes andel av kvartalsresultatet 1.665 millioner kroner og eiernes andel 306 millioner kroner. Tilsvarende tall for første kvartal i fjor var 752 millioner kroner til kundene og 160 millioner kroner til eierne.

Netto realiserte gevinster i livsforsikring ved salg av verdipapirer utgjorde i perioden 1.499 millioner kroner mot 685 millioner kroner i fjor. De urealiserte kursgevinstene i livsforsikring avsettes i sin helhet til et kursreguleringsfond som pr. 31.03.99 utgjør 3.838 millioner kroner mot 2.728 millioner kroner ved årsskiftet. Kursreservene på obligasjoner holdt til forfall i Storebrand Livsforsikring var 852 millioner kroner pr. 31.03.1999, en økning på 299 millioner kroner fra årsskiftet.


Driftskostnadene i prosent av kundefond utgjorde 1,01% mot 0,89% i fjor. Økningen skyldes økt satsing på IT og produktutvikling, samt styrking av salgskraften.

Skadeforsikring
Premieinntektene for egen regning i skadeforsikring var i første kvartal 1.980 millioner kroner, inklusive 9 millioner kroner bokført i Storebrand Livsforsikring AS, som er 6,5% høyere enn i samme periode i fjor. Resultatnedgangen i skadeforsikring er på 348 millioner kroner fra i fjor til i år og skyldes først og fremst en økning på 344 millioner kroner i bokførte erstatninger for egen regning. Det er flere branner, bilskader og høyere bilreparasjonskostnader som slår ut i 1. kvartal i år. Skadeprosenten for egen regning ble i 1. kvartal 92% som er en økning på 6% i forhold til i fjor.

Det forsikringstekniske resultatet i skadeforsikring ble -299 millioner kroner, som er 235 millioner kroner svakere enn i fjor. Resultateffekten av avviklingsgevinster på gamle skader og Kredittilsynets minstekrav var på minus 66 millioner kroner mot pluss 59 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto finansinntekter i skadeforsikring var i første kvartal 469 millioner kroner mot 575 millioner kroner i fjor. Netto gevinster ved salg av verdipapirer ble 131 millioner kroner mot 102 millioner kroner i fjor.

Storebrands markedsandel innen non-marin forsikring er fra årsskiftet redusert med 0,2 prosentpoeng til 38,7%.
Storebrand Bank
Storebrand Bank AS er inne i en sterk utvikling og har i løpet av de siste 12 måneder økt sin balanse med 2.8 milliarder kroner og hadde ved utgangen av 1. kvartal en forvaltningskapital på 6.8 milliarder kroner. Storebrand Bank konsern, som foruten banken omfatter Storebrand Finans AS, hadde i 1. kvartal et resultat på minus 6 millioner kroner mot et pluss-resultat på 19 millioner kroner i fjor. Storebrand Bank AS hadde isolert et resultat på minus 20 millioner kroner mot minus 16 millioner kroner i fjor hvis man ser bort fra resultatet i Storebrand Finans AS. Resultatnedgangen skyldes kostnader knyttet til vekst og høyere rentekostnader. Resultatet i Storebrand Finans AS ble 14 millioner kroner mot 35 millioner kroner i fjor.

Øvrig virksomhet
Holdingselskapet Storebrand ASA fikk et driftsresultat for første kvartal på minus 36 millioner kroner mot minus 34 millioner kroner i fjor.
Storebrand Fondsforsikring AS har i første kvartal inngått avtaler om forsikring med investeringsvalg for 81 millioner kroner mot 44 millioner kroner i fjor.
Netto nytegning i Storebrand Fondene AS var 359 millioner kroner og markedsandelen er økt med 0,3 prosentpoeng siden årsskiftet til 6,6%.
I Storebrand Kapitalforvaltning er eksterne midler under forvaltning økt med 1.090 millioner kroner siden årsskiftet til 6.334 millioner kroner.

Oslo 12. mai 1999

For rapport med tabeller følg linken under

Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Jack Frostad, 22315757, mobil 92826255 <br>Finansdirektør Christian Storm, 22311085, mobil 93403266 <br>

Abonner

Dokumenter og linker