Ekstraordinær generalforsamling


Ved ekstraordinær generalforsamling i Storebrand ASA onsdag 27. januar fikk styret i konsernet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 138,5 millioner ved en eller flere kontantemisjoner. Emisjonen tilsvarer inntil 10% ( ca. 27,7 millioner) nye aksjer i Storebrand ASA. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i år 2000 og er begrenset til kun å gjelde konsernets planer om å kjøpe Finansbanken.

Storebrand vil tilby NOK 40 kontant pr. aksje i Finansbanken ASA. Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og konvertible obligasjoner i Finansbanken ASA og dette verdsetter Finansbanken til ca. 1,6 milliarder kroner. Storebrand yter en rentekompensasjon på 8% p.a. fra aksept og frem til oppgjør. Tilbudsperioden blir f.o.m. 1. februar t.o.m. 12. februar 1999 kl. 17.00. Ved offentliggjøring av sine planer om å gi bud på Finansbanken tok Storebrand forbehold om Due-Diligence-gjennomgang av banken. Denne gjennomgangen er nå sluttført og Storebrand har besluttet å heve forbeholdet om Due-Diligence.

Storebrand ønsker å innlemme Finansbanken i konsernet for å posisjonere Storebrand i et sterkt voksende privatbankmarked. Finansbanken vil gi Storebrand et meget godt utgangspunkt i dette attraktive markedet.

Tilbud om aksjekjøp
Storebrand har i dag nær 74.000 aksjonærer, hvorav 39.000 aksjonærer har inntil 8 aksjer. Det høye antall små aksjonærer i selskapet har sammenheng med gratis-tildelingen av aksjer i henhold til kundeforhold da livsforsikringsselskapet i UNI Forsikring ble omdannet til aksjeselskap i 1990.

Uavhengig av saken om Finansbanken, vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen i Storebrand å gi styret fullmakt til å tilby aksjonærer med aksjeposter på mindre enn NOK 500 å kjøpe seg opp til minimum 10 aksjer og maksimum 100 aksjer i selskapet, eller å benytte et innløsningstilbud. Grensen for antall aksjer som omfattes av tilbudene, vil avhenge av aksjekursen på tilbudsdagen. En kurs for Storebrand-aksjen på mellom NOK 55,60 og NOK 62,50 vil medføre at posten blir på inntil 8 aksjer.

I tilknytning til tilbudene har generalforsamlingen gitt Storebrands styre fullmakt til å erverve egne aksjer pålydende inntil NOK 875.000.

Oslo 27. januar 1999 <br> <br>Kontaktperson: <br>Informasjonsdirektør Jack Frostad 22315757, 92826255. <br>

Abonner