Finanstilsynets forslag til endrede virksomhetsregler i livsforsikring

I en pressemelding 10. mars 2011, oppsummerer Finanstilsynet sine anbefalinger til Finansdepartementet vedrørende endring av virksomhetsreglene for livsforsikringsselskaper. Hovedpunktene i forslaget er, slik Storebrand ser det, følgende:

 

Forslag til nytt fleksibelt bufferfond
Finanstilsynet foreslår en sammenslåing av dagens tilleggsavsetninger og kursreserver til et nytt fleksibelt bufferfond som også vil kunne benyttes for å dekke negativ avkastning. Finanstilsynet foreslår en plikt til å avsette avkastningsoverskudd til bufferfondet opp til et nivå som tilsvarer 10 prosent av premiereserven, kombinert med en plikt til å overføre midler til kunden med endelig virkning når bufferfondet overstiger 15 prosent. Bufferfondet vil bli bygd gjennom avkastningsoverskuddet til kundene og vil ikke påvirke resultat til eier.

Finanstilsynet anser at forslaget om bufferfond bør gjelde for kollektive tjenestepensjoner og fripoliser.

For fripoliser med overskuddsdeling, foreslår Finanstilsynet flere alternativer til avkastning til eier. Et alternativ er en overskuddsdeling mellom kunde og eier på 90/10, men da av avkastningen før avsetning til bufferfond. I dag skjer overskuddsdelingen etter avsetning til kundebuffere.

Vurdering av sluttgarantier
Finanstilsynet tilrår ikke innføring av sluttgaranti.

 

Forslag til frivillig konvertering til pensjonskapitalbevis med investeringsvalg
Finanstilsynet foreslår å åpne for at kundene frivillig kan konvertere fripoliser og gamle individuelle produkter til pensjonskapitalbevis med investeringsvalg uten garanti.

 

 

Storebrand vurderer dette å være gode og konstruktive forslag til endinger i virksomhetsreglene. Forslagene til endring i oppbygging og anvendelse av bufferfond er positive. De skaper økt fleksibilitet og bidrar til økt langsiktighet i forvaltningen av kundenes midler, noe som er positivt for avkastningen til kunder og eiere.

 

 

Lysaker, 10 mars 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner