Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene


o Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital
o Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring
o Bokført avkastning 5,85%, og verdijustert avkastning 3,50% i livsforsikring
o Styrket markedsposisjon i livs- og pensjonsforsikring
o Skadeselskapet opprettholder sin markedsandelNetto premieinntekter for konsernet ble 16.747 millioner kroner mot 14.642 millioner kroner i 1997 - en økning på 14,4%.

I livkonsernet fikk Storebrand i fjor et driftsresultat på 1.786 millioner kroner. Dette er 2.573 millioner kroner lavere enn året før og skyldes et svakere finansresultat. Til tross for et betydelig svakere resultat på finanssiden, hadde Storebrand i fjor en meget konkurransedyktig avkastning. Bokført avkastning ble 5,85% og verdijustert avkastning 3,50%. Tilsvarende avkastningstall for 1997 var henholdsvis 9,96% og 10,45%.

I skadeforsikring ble driftsresultatet 809 millioner kroner mot 684 millioner kroner i 1997 - en fremgang på 18,3%. Resultatforbedringen i skadeforsikring skyldes i det vesentlige at det forsikringstekniske resultatet er forbedret med 275 millioner kroner.

Resultat pr. aksje ble i fjor kr. 3,40 mot kr. 3,57 året før. Styret foreslår at Storebrand ikke utbetaler utbytte for 1998. Dette bidrar til å begrense behovet for ekstern kapitaltilførsel knyttet til finansieringen av oppkjøpet av Finansbanken. Styret vil som en konsekvens av denne beslutningen gi fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer ved den planlagte kapitalutvidelsen. Selskapet har, som tidligere uttalt, som målsetting å utbetale utbytte i årene fremover.

Konsernets forvaltningskapital økte i fjor med nær 7,5% til 123.072 millioner kroner. Kursreservene er redusert med 3.069 millioner kroner i 1øpet av 1998 og var ved utgangen av fjoråret 3.480 millioner kroner.Ved utgangen av 1998 var konsernets kapitaldekning 13,4% mot 14,4% ved utgangen av 1997. Lovens minstekrav er 8 %. Reduksjonen skyldes innfrielse av preferansekapitalen og vekst i forvaltningskapitalen som for en stor del er plassert i aksjer.

For full pressemelding med tabeller følg linken under

Oslo 3. mars 1999 <br> <br>Kontaktpersoner: <br>Finansdirektør Christian Storm 22311085, mobil 934 03 266 <br>Informasjonsdirektør Jack Frostad 22315757, privat 33055032, mobil 92826255 <br>

Abonner

Dokumenter og linker