Kontakt mellom Storebrand og Kreditkassen

Storebrand ved styrets formann mottok lørdag den 2. mai brev fra styrets formann i Kreditkassen der det ble fremsatt tilbud om fusjon mellom Kreditkassen og Storebrand på gitte vilkår. Storebrands styre ble anmodet om å ta stilling til tilbudet, som stod åpent til søndag 3. mai kl. 19.00.

Med bakgrunn i den dynamikk som har preget finansmarkedene i tiden etter at forslaget om etableringen av Christiania ble nedstemt i juni ifjor, har Storebrand iverksatt en omfattende strategisk prosess. Som ledd i denne prosessen vurderer Storebrand alle tilgjengelige alternativer, og er ikke idag kommet så langt i denne prosessen at det ville være naturlig å inngå en intensjonsavtale med Kreditkassen.

I lys av den senere tids utvikling vil det videre være nødvendig å vurdere den strategi et fusjonert selskap skal følge. En slik vurdering vil måtte ta tid.

Det fremsatte tilbudet inneholder dessuten vilkår som for Storebrand avviker negativt fra det opprinnelige fusjonsforslaget, og som vanskeliggjør gjenopptakelse av forhandlinger om fusjon mellom de to konserner nå.

Styret i Storebrand ASA har behandlet det fremsatte tilbud og meddelt Kreditkassen at tilbudet ikke kan aksepteres slik det nå foreligger.

Oslo, den 4. mai 1998
Styret i Storebrand ASA

Abonner