Mulig samarbeidif… er det nye skadeforsikringskonsernet som nylig er besluttet opprettet ved en sammenslåing av skadeforsikringsvirksomhetene i Skandia (inkludert Vesta Marine and Energy), Storebrand og Pohjola. Sjø- og energidivisjonen er markedsledende på sitt område i Skandinavia, og en fremtredende global aktør med en anslått markedsandel på ca. 6%-7%. Gard er et av verdens ledende ansvarsforsikringsselskaper (P&I) med en samlet forsikringsportefølje på rundt 90 millioner bruttotonn.

John Bernander, administrerende direktør i Gard, uttaler:
"Selv om våre drøftinger foreløpig befinner seg i en innledende fase, tror vi at en sammenslåing av management-virksomhetene kan gi reelle fordeler for våre medlemmer og Sjø- og energidivisjonens kunder. Det synes å være betydelig rom for kostnadsbesparelser og en bedring av tjenestetilbudet. Men en slik sammenslåing vil være et stykke nybrottsarbeid, og noen endelig beslutning i saken vil ikke bli truffet før begge parter har foretatt en nøye vurdering av mulige fordeler og ulemper."

Tom Rathke, finansdirektør i if…, konstaterer:
"Vi hadde allerede besluttet at Sjø- og energidivisjonen trengte en egen, ny management-struktur. Ideen om at denne strukturen best lar seg skape i samarbeid med Gard er etter vår mening et spennende, men utfordrende konsept. Vi tror at det vil kunne fungere til fordel for rederne, og vi har helt klart til hensikt å undersøke saken nærmere.

De to partene vil innlede eksklusive forhandlinger med det formål å komme frem til en avtale om opprettelse av et slikt nytt felleseid management-selskap, som kan være i drift fra neste år. En eventuell beslutning om å gå videre med konseptet vil selvfølgelig måtte treffes av styret i if… og av styrende organer i Gard.

<br>Eventuelle spørsmål bes rettet til: <br> <br>John Bernander, C/0 Gard P&I, Japan, Tokyo, <br>tlf. +81 3 350 39 291, mobil +81 903 095 2923, <br> <br>Tom Rathke, tlf. +46 8 788 3225, mobil +47 900 90 445, <br>eller via e-post til tom.rathke@skandia.se <br>

Abonner