Omorganisering i Storebrand Bank og Finansbanken

· Representantskapene i Storebrand Bank og Storebrand ASA har gitt tilslutning til en omorganisering som innebærer en bemanningsreduksjon på inntil 64 årsverk i Storebrand Bank. Bemanningsreduksjoner og øvrige vedtatte tiltak gir en samlet resultateffekt på 84 mill. kroner i 2002.

· De ansatte-valgte medlemmene i representantskapet ga sin tilslutning til gjennomføringen av resultatforbedrende tiltak, men gikk imot forslaget til nedbemanning med henvisning til en prinsipiell motstand mot eventuelle oppsigelser. Forslaget er tidligere behandlet og enstemmig godkjent av styrene i Storebrand Bank og Storebrand ASA.

· Styret og representantskapet i Finansbanken har i fellesmøte enstemmig vedtatt å samle bankens norske aktiviteter til hovedkontoret Oslo, noe som innebærer en avvikling av kontoret i Bergen. Avviklingen innebærer en reduksjon på 11 årsverk i Finansbanken.For Storebrand Bank har de vanskelige markedsforholdene i 2001 gitt behov for å bedre lønnsomheten. Banken og dens medarbeidere iverksatte derfor en omfattende forbedringsprosess i annet halvår 2001. 130 resultatforbedrende tiltak både på kostnads- og inntektssiden ble identifisert. Tiltakene er innarbeidet i bankens budsjett og planer for 2002. I tillegg har banken gjennomført en omorganisering med sterk fokus på salg og kostnadseffektiv drift.

- Vi leverer omstillingsvarsel til et betydelig antall av våre medarbeidere, primært ved hovedkontoret. Bankens 170 finansielle rådgivere er ikke omfattet av omstillingsvarselet. I omstillingsperioden på to måneder skal stillingene i den nye organisasjonen besettes. Antall årsverk kommer til å bli redusert med inntil 64 i forhold til fjoråret, sier adm.dir. Kai G. Henriksen i Storebrand Bank. Antall årsverk i banken utgjorde ved årsskiftet 417. Den isolerte virkningen av de resultatforbedrende tiltak er 114 mill. kroner på årlig basis, mens resultateffekten for inneværende år er 84 mill. kroner.

Finansbanken har på tilsvarende bakgrunn besluttet å samle hele sin norske virksomhet til hovedkontoret i Oslo. Denne konsentrasjon av aktivitetene sikrer bedret forretningsmessig fokus gjennom samling av ledelse og fagmiljøer. Den vil følgelig også gi kostnadsbesparelser, både på kort og lang sikt. Endringen innebærer at avdelingskontoret i Bergen legges ned, hvilket innebærer at de 11 ansatte ved kontoret mottar omstillingsvarsel.

Oslo, 15. januar 2002 <br> <br> <br>Kontaktpersoner: <br> <br>Storebrand ASA: <br>Info.direktør Egil Thompson, <br>tlf. 22489586, mobil 93480012 <br> <br>Storebrand Bank: <br>Adm.dir. Kai G. Henriksen, <br>tlf. 22 31 11 96, mobil 92 84 78 20 <br> <br>Finansbanken ASA: <br>Banksjef Per Kjetil Lilleskare, <br>tlf. 22474092, mobil 41505750

Abonner