Pohjola ny partner i det nye nordiske skadeforsikringsselskapetEierinteressene i det nye selskapet fordeles slik at Pohjola får 25 prosent av kapitalen, Skandia 42 prosent og Storebrand 33 prosent. Stemmene for-deles med en tredel på hver part.

Pohjola er Finlands nest største skadeforsikringsselskap med en markedsandel på 26 % og en ledende posisjon på alle forsikringsområder. Nærmere 60 prosent av premie-volumet på NOK 4,6 milliarder innen skade-forsikring kommer fra bedriftssektoren, og resten fra privat-markedet.

Med Pohjolas engasjement i Newco forsterkes det nye selskapets ledende stilling i Norden betraktelig. Sammenlagt proforma premieinntekt for 1998 blir ca. NOK 21,7 milliarder, proforma aktiva 1998 ca. NOK 47 milliarder og en solvenskapital (egenkapital pluss latent skatt) i 1998 på ca. NOK 12,9 milliarder. Det nye selskapet får en andel på ca. 20%, pro forma, av det nordiske skadeforsikringsmarkedet. Dette tilsvarer et kundegrunnlag på ca. 4,5 millioner.

Det nye selskapet forventes å gi årlige kostnadsbesparelser på NOK 510 millioner i løpet av tre år. En fortsatt konsolidering innen det nordiske forsikringsmarkedet vil kunne gi ytterligere besparelser.

Forretningsidéen er å tilby kundene skreddersydde, fleksible og innovative forsikringsløsninger til konkurransedyktige priser.

Det nye selskapet skal bli en integrert skadeforsikringsorganisasjon og drive sin virksomhet ut fra et nordisk perspektiv. Dette betyr blant annet at selskapet skal utnytte samarbeidsfordeler ved felles produkt- og IT-plattformer og en enhetlig merkevarestrategi.

En viktig ambisjon med det nye selskapet er at det i enda høyere grad skal tiltrekke seg og utvikle kvalifiserte medarbeidere. Det nye selskapets posisjon og vekstmuligheter vil på sikt skape nye utviklings-muligheter for de ansatte.

Hensikten er å forberede selskapet for en børsnotering senest år 2001.

Det nye selskapet vil ha sitt hovedkontor i Stockholm, og kompetanse- og utviklingssentre (Centers of Excellence) ulike steder i Norden. Disse skal ha et pan-nordisk ansvar for sine respektive virksomheter.

Veli Kalle Tavakka, som er adm. direktør i Pohjolas skadeforsikrings-selskap, blir medlem av det nye selskapets ledelse og ansvarlig for Store Bedrifter. I det nye selskapets styre vil Pohjola bli representert av Iiro Viinanen, administrerende direktør og konsernsjef i Pohjola, og av Pirkko Alitalo, viseadministrerende direktør og investeringsdirektør i Pohjola.


Kommentarer

IIRO VIINANEN, KONSERNSJEF I POHJOLA
Etter mange års fremgangsrikt samarbeid med Skandia føles det meget tilfredsstillende, nå også sammen med Storebrand, å få bygge opp et nytt innovativt skadeforsikringsselskap med Norden som fellesmarked for vårt totale tilbud av produkter og tjenester. Det nye selskapet får en sterk posisjon på det nordiske markedet, og gjennom Pohjola også en styrket plattform for en mulig ekspansjon østover og i Baltikum.

ÅGE KORSVOLD, ADM. DIR. I STOREBRAND OG STYREFORMANN I NEWCO
Da vi den 22. februar i år offentliggjorde vår avtale med Skandia la vi stor vekt på at vi ønsker å skape et nordisk skadeforsikringsselskap. Det er derfor svært gledelig at vi allerede nå kan innlede et samarbeid med Pohjola og dermed komme vesentlig nærmere vårt mål.

LARS-ERIC PETERSSON, ADM. DIR. I SKANDIA
Den struktur vi nå skaper sammen med Pohjola og Storebrand for vår skadeforsikringsvirksomhet er strategisik meget interessant. Med et nordisk utgangspunkt vil det nye selskapet kunne utvikle en sjelden slagkraft til nytte for både kunder, medarbeidere og eiere.

BO INGEMARSON, ADM. DIR. I NEWCO
I løpet av snart fire måneder har Skandia og Storebrand arbeidet nært sammen for å kunne starte virksomheten straks vi har fått konsesjon fra myndighetene. I løpet av denne tiden har jeg bare blitt mer styrket i min oppfatning om at det er riktig å ha et nordisk perspektiv på skade-forsikrings-virksomheten. Med Pohjolas medvirkning i det nye selskapet styrkes dette synet ytterligere. Det er spesielt gledelig at Pohjola kommer inn i virksomheten og deltar aktivt i arbeidet allerede i forberedelses-stadiet. På den måten forbedres våre felles forutsetninger for å på riktig måte tilføre det nye selskapet den spisskompetanse og de erfaringer som finnes i Pohjola.


Spørsmål i forbindelse med denne pressemeldingen kan rettes til:

Pohjola-Gruppen Försäkrings Apb

Pirkko Alitalo, Senior Executive Vice President och finansdirektør
Tel +358-10 559 6720

Taneli Hallanaro, Senior Vice President og kommunikasjonsdirektør
tlf.: +358 10 559 2860
mobil +358 400 422 981 / 050 373 6215

Ritva Kauria, Vice President, leder for Investor Relations
tlf.: +358 10 559 2884
mobil +358 40 707 1329

Försäkringsaktiebolaget Skandia:

Ulf Spång, Excecutive Vice President og finansdirektør
tlf.: +46 8 788 2905

Harry Vos, Senior Vice President og konsernkontroller
tlf.: +46 8 788 3643

Birgitta Hammarstrøm, Senior Press Officer og pressesjef
tlf.: +46 8 788 2755
mobil +46 70 378 27 55

Storebrand:

Idar Kreutzer, Executive Vice President og konserndirektør økonomi/finans
+47 22 31 11 64

Christian Storm, Vice president og finansdirektør
tlf.: +47 22 31 10 85

Jack Frostad, Vice President og informasjonsdirektør
tlf.: +47 22 31 57 57
mobil: +47 928 26 255Informasjon til presse og analytikere:

Pressekonferanse blir avholdt i dag i Helsingfors kl. 11.00 i Pohjolas hovedkontor i Lapinmäentie 1, Helsingfors, i Stockholm kl. 14.00 i Skandiasalen, Sveavägen 44, Stockholm, og i Oslo kl. 14.00 i Storebrands representantskapssal, Filipstad Brygge 1.

En telefonkonferanse for analytikere blir avholdt i dag kl. 16.00. Nærmere informasjon om telefonkonferansen blir sendt ut separat i løpet av formiddagen.
Bakgrunn

Markedsutvikling
Strukturen i de finansielle markedene er i ferd med å forandres. Harmonisering av regelverk, ny teknologi og alternative distribusjons-former gjør at de tidligere nasjonale markedene samordnes på regional basis. de norrdiske landene er langt framme i denne prosessen. På lengre sikt er det sannsynlig at det vil bli etablert et felles integrert europeisk marked.

Ved det at forretninger i stadig økende omfang blir foretatt elektronisk, har informasjonsbaserte konkurransestrategier blitt normgivende. Endelig innebærer økt bruk av teknologi at kostnads-strukturene hos de finansielle servicebedriftene blir stadig mer faste. Med økte ressurser investert i IT-basert produktutvikling, alternativ distribusjon, simuleringsmodeller og kundedatabaser blir behovet for stordriftsfordeler og bredde større og større. For å kunne oppnå lave stykkostnader, effektiv service og distribusjon vil det i fremtiden kreves større premievolum og større kundegrunnlag enn det som er tilgjengelig i de befolkningsmessig relativt små, nordiske landene. En overordnet nordisk strategi vil gi betydelige fordeler for skadeforsikringsselskaper i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Det nye selskapet utgjør en naturlig og logisk kombinasjon som gjør det mulig å oppnå større effektivitet og styrke enn det som allerede finnes i de nåværende nordiske skadeforsikringsenhetene til Pohjola, Skandia og Storebrand. Det nye selskapet vil kunne oppnå store kostnadsbesparelser, generere økte inntekter, og utgjøre en god grobunn for organisk vekst og strategisk samarbeid.


Fordeler

Kostnadsbesparelser
Det nye selskapet gjør det mulig å samordne produksjon, markedsføring, produktutvikling og støttefunksjoner som risk management, finans, innkjøp og IT-service, på nordisk basis. I tillegg bidrar økt fokusering på den operative virksomheten til et lavere kostnadsnivå.

Kostnadsbesparelsene i det nye selskapet beregnes til NOK 510 millioner. De forventede normaliserte besparelsene vil være ca. 9 prosent av total nordisk proforma kostnadsbasis for 1998.

Ytterligere besparelser og inntektssynergier vil i fremtiden bli realisert ved standardisering av produkter, systemintegrasjon, koordinert markeds-føring og distribusjon samt delte utviklingskostnader.

I forbindelse med etableringen av det nye selskapet vil det gjøres avset-ninger for å dekke de kostnadene som oppstår ved gjennomføringen av sammen-slåingen.


Markedsposisjon
Det nye selskapet vil innta en klart ledende posisjon på det nordiske skadeforsikringsmarkedet, og skal også skape den kritiske masse som trengs for å konkurrere på en fremgangsrik måte med store, europeiske forsikringsselskaper.

Basert på 1998 års proforma-tall får det nye selskapet en andel på 20 prosent av det nordiske skadeforsikringsmarkedet. Kombinasjonen av Storebrands og Skandias produktlinjer for sjø- og energiforsikring vil gjøre det nye selskapet til en stor global aktør innen dette området.

Service og produkttilbud
Det nye selskapets forretningsidé er å tilby kundene skreddersydde, fleksible og innovative forsikringsløsninger til konkurransedyktige priser. Sammenslåingen vil videre bidra til en enda raskere utvikling av produkter og service. Ved å utnytte den beste servicen og produktstandarden i hvert land er det skapt et grunnlag for en enda bedre verdiutvikling. Med et felles kundegrunnlag på 4,5 millioner, og et premievolum på NOK 21,7 milliarder, oppnår selskapet stordriftsfordeler og bredde. Dette sikrer lavere kostnader og en rask produktutviklingstakt, som kommer skadeforsikringskundene til Pohjola, Skandia og Storebrand til gode.

Fordeler for de ansatte
Forutsetningene for majoriteten av de ansatte i respektive skadefor-sikringsvirksomhet vil forbedres takket være den styrkede posisjon og de vekstmuligheter som skapes i den nye gruppen. Fusjonen vil dog innledningsvis medføre overlappende funk-sjoner og arbeids-prosesser. Dermed vil det være nødvendig med en viss reduksjon i antallet ansatte. Dette skal i hovedsak skje gjennom naturlig avgang. På lengre sikt vil imidlertid arbeidstrygghet og karriere-mulig-heter bli forbedret.

Strategi
Det nye selskapet blir det ledende skade-forsikringsselskapet på de nordiske markedene. Selskapets strategiske mål er å utnytte de forretningsmuligheter, stordriftsfordeler og den kunn-skaps-overføringen som oppstår ved et overordnetnordisk nærvær. Det nye selskapet skal ikke arbeide på det internasjonale reassuransemarkedet.


Forretningsutvikling
Distribusjonssamarbeid vil etterstrebes og muligheter til samarbeid med ytterligere partnere skal undersøkes. Koordinering av konsernenes call- og servicesentre og Internett-løsninger skal bidra til forbedrede servicenivåer. IT-støttet produktutvikling vil få økte ressurser.

Utbyttepolicy og avkastningskrav
Det nye selskapet skal ha en utbyttepolitikk som gir en effektiv kapitalstruktur og som tilbyr aksjonærene en konkurransedyktig avkastning.

Avkastingskravet, gjennom en konjunktursyklus, skal minst tilsvare avkastningen på en 10-års svensk statsobligasjon pluss 6 prosentpoeng. Avkastning defineres som driftsresultatet etter skatt, dividert med gjennomsnittlig solvenskapital.

Utbyttenivået vil styres slik at det det nye konsernets egenkapital begrenses til et nivå som er nødvendig for å sikre målet med hensyn til solvensgrad. Utover dette vil resultatet etter skatt bli delt ut til eierne.

Personale
Det nye selskapet vil innledningsvis ha 5.600 ansatte. I løpet av en treårsperiode fra etableringen av det nye selskapet ventes personalbehovet å bli mindre. Eventuell overtallighet skal i første rekke løses ved naturlig avgang.

Integrasjon
En styringsgruppe ble tilsatt allerede 22. februar 1999 for å forberede fusjonen av Skandia og Storebrands skadeforsikringsvirk-somheter, og for å oppnå de planlagte besparelsesmålene. Denne styringsgruppen utvides nå med representanter fra Pohjola.

Børsnotering
Partene har til hensikt å søke om børsintroduksjon av det nye selskapet. Dette kan ventelig skje i løpet av år 2001.


Styre og bedriftsledelse

Styre
Styret i det nye selskapet vil bestå av styringsgruppen, som nå består av:

Åge Korsvold, formann
Pirkko Alitalo
Bo Ingemarson
Idar Kreutzer
Lars-Eric Petersson
Ulf Spång
Iiro Viinanen

Bedriftsledelse

Bo Ingemarson, Adm. dir.
Per-Erik Hasslert, CIO
Knut Francke, leder privatmarked
Gunn Ovesen, stabssjef
Jan Svensson, leder små og mellomstore bedrifter
Veli Kalle Tavakka, leder store bedrifter

Den administrative ledelsen vil suppleres med ytterligere personer.
Forretningsadresse
Beslutningen om å registrere selskapet i Sverige er basert på råd fra frittstående rådgivere for å skape best effektivitet for virksomhet og kapital.

Formelle godkjennelser
Etableringen av det nye selskapet forutsetter nødvendige godkjennelser fra tilsyns- og konkurransemyndighetene.

Det nye selskapets finansielle posisjon

Proformaregnskap
Formålet med nedenstående proformaregnskap er å gi en oversikt over det nye selskapet størrelse og struktur og er ikke en formell oversikt over det nye selskapets regnskap. Det er ikke tatt hensyn til synergier eller kostnader for omstruk-turering.

Proformaresultatregnskap er opprettet for 1998. Balanse er opprettet pr. 31.12.98. Videre er proformaresultatregnskap og -balanse opprettet for regnskaps-året 1997. Regnskapet er opprettet i hht alminnelige prinsipper for fusjoner. Svenske regnskapsprinsipper er benyttet.

Det tekniske resultatet før overført kapitalavkastning fra finans-virksomheten er hentet fra regnskapene til hvert enkelt selskap. I Ifølge norsk regnskapspraksis betraktes skadeoppgjørskostnader som en driftskostnad, mens de i hht. svensk praksis inkluderes i oppståtte skader. Dette betyr at driftskostnader og skadekostnader ikke er beregnet på en enhetlig måte. Det tekniske resultatet skal dog stort sett være det samme. Kapitalavkastning er beregnet tilsvarende 5,0% for Storebrand og Skandia og 5,5% for Pohjola, respektive av summen av forsikringstekniske avsetninger og solvenskapital (egenkapital pluss latent skatt). Prosentsatsene for kapitalavkastning er beregnet ut fra de investeringsporteføljer som respektive selskap til fører det nye selskapet. Solvenskapital er beregnet som 55% av nettopremier (før endring av premiereserver) for Skandia og Storebrand og 65% for Pohjola. For anskueliggjøringens skyld er det benyttet en skatteprosent på 28.

Resultatene for Skandia ekskluderer Vesta, Skandias norske datterselskap som forberedes for børsintroduksjon. Vesta hadde i 1998 skadekostnader på NOK 3,5 (3,2) milliarder, driftskostnader NOK 0,8 (0,8) milliarder, tekniske reserveringer NOK 7,3 (7,1) milliarder og solvenskapital NOK 2,2 (2,3) milliarder.

Tider

Pressekonferanse Helsingfors 23. juni kl. 10.00 norsk tid.

Pressekonferanse Stockholm 23. juni kl. 14.00 og telefonkonferanse med analytikere kl. 16.00.

Pressekonferanse Oslo 23. juni kl. 14.00.
Helsingfors, Oslo og Stockholm den 23. juni 1999


Pohjola Skandia Storebrand

Styret Styret Styret


For fullstendig rapport med tabell følg linken under