Resultat 1. kvartal 2003

Stabil utvikling i krevende marked

 • Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme periode i fjor
 • Hovedårsaken til det negative resultatet er nedgangen i aksjemarkedet i 1. kvartal. Det slår inn i resultatene både for Storebrand ASA og i de ulike forretningsområdene
 • Fusjonen av Storebrand Bank og Finansbanken er gjennomført i henhold til plan. Bankens resultater er preget av redusert utlånsvolum og fortsatt høyt mislighold
 • Livselskapet oppnådde i 1. kvartal en positiv netto flyttebalanse på 410 mill. kroner, og hadde en positiv utvikling i salget av livs- og helseforsikringer
 • Fremgangen i If, hvor Storebrand har en eierandel på 22,47 fortsetter.
  Combined ratio er bedret med 6,3 %-poeng i forhold til samme periode i fjor

  Konsernresultatet, som utgjør eierens andel av driftsresultatet, ble minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat ble 53 mill. kroner i 1. kvartal, mot 95 mill. kroner i samme periode i fjor.
   
  Positiv salgsutvikling innen livsforsikring
   - Fremgangen i livselskapet fortsetter, noe som reflekteres av en netto tilflytting av nye kundefond på 410 mill. kroner i 1. kvartal. Livselskapet preges av urolige aksjemarkeder, men tiltakene vi har iverksatt stabiliserer som antatt resultatutviklingen, sier adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  - Det er tilfredsstillende å konstaterer av vi har god kontroll over kostnadene i konsernet, og at salget av livs- og helseforsikringsprodukter er godt. Premieinntektene i Storebrand Helseforsikring er økt med 59% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innenfor bankvirksomheten er misligholdsvolumet fortsatt høyt og tilsier uforminsket kraft i oppfølgingen av utsatte engasjementer, sier Kreutzer.
   
  Tilfredsstillende finansiell stilling
  Som følge av turbulente finansmarkeder har konsernet fortsatt sterkt fokus på risikostyring og kostnadsreduserende tiltak. Storebrands finansielle stilling er tilfredsstillende og kapitaldekningen for konsernet utgjorde 15,5%.
   
  Storebrand Livsforsikring oppnådde en resultatført og verdijustert avkastning på 1,4% i 1. kvartal. Det har ikke vært vesentlige endringer i sammensetningen av investert kapital i kvartalet, og aksjeandelen inklusiv derivater utgjorde 9%. Som følge av et positivt resultat i kvartalet er selskapets risikokapital økt fra 4,7 mrd. kroner til 5 mrd. kroner. Inkluderes urealiserte  gevinster for obligasjoner holdt til forfall er risikokapitalen 6,6 mrd. kroner.
   
  God relativ avkastning
  Den lengre tids svake utvikling i aksjemarkedet har medført redusert forvaltningsvolum og dermed fallende inntekter for Storebrand Kapitalforvaltning. Utviklingen tilsier høy oppmerksomhet på driftskostnadene, som gjennom 1. kvartal viste en nedgang sammenlignet med fjoråret. I et krevende marked har kapitalforvaltningsvirksomheten oppnådd god relativ avkastning. Livselskapets portefølje og over 70% av verdipapirfondene samt de diskresjonære porteføljene, oppnådde bedre avkastning enn sine referanseindekser.
   
  Bankfusjonen gjennomført
  Storebrand Bank og Finansbanken, som er fusjonert med regnskapsmessig virkning fra 1. januar, er nå samlokalisert på Filipstad Brygge. Resultatet for 1. kvartal preges av redusert utlånsvolum og fortsatt høyt mislighold. Storebrands hoveddistribusjonskanal mot privatmarkedet er nå organisert som en selvstendig enhet i banken. Distribusjonsenhetens varslede forbedringsprogrammer gjennomføres som planlagt.
   
  Forsikringsresultatet i If, hvor Storebrand har en eierandel på 22,47%, viser en stabil fremgang. Combined ratio i If utgjorde 105,0%, som er en fremgang på 6,3 %-poeng i forhold til samme periode i fjor.     
   
   
  Oslo, 8. mai  2003
   
   
  Vedlegg: Delårsrapport  1. kvartal 2003
   
   

  Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: Tel. 22315624 - Mob. 93480151 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: Tel. 22489586 - Mob. 93480012 <br> <br> Investor relation-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: Tel. 22315533 - Mob. 93403813 <br>

 • Abonner

  Dokumenter og linker