Resultat 2. kvartal 2003

Sterk resultatutvikling

 • Positivt konsernresultat på 448 millioner kroner i 2. kvartal, mot minus 1 223 millioner kroner i samme periode i fjor.
 • Livselskapet leverer gode resultater til eiere og kunder, og har styrket risikokapitalen ytterligere.
 • Godt salg innenfor bedriftsmarkedet gir en samlet positiv flyttebalanse for livvirksomheten på 866 millioner kroner i kvartalet.
 • Redusert volum på misligholdte og tapsutsatte lån i Storebrand Bank.
 • Fremgangen i If, hvor Storebrand har en eierandel på 22,47 prosent, fortsetter. Combined ratio utgjorde 101 prosent i kvartalet.

  - Storebrand viser en markert resultatforbedring i kvartalet, og soliditeten er styrket. Det jobbes godt i selskapet, og kapitalmarkedene har utviklet seg positivt. Vårt forbedringsarbeid gir effekter og videreføres med uforminsket kraft. Risikostyringen gis høy prioritet, kostnadseffektiviseringen fortsetter, og markedsarbeidet trappes opp,
  sier adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  Han viser til at markedet for langsiktig sparing og livsforsikring vil være et vekstområde i årene som kommer.
  - Storebrand er ledende i dette markedet, og det er de senere år satt betydelige ressurser inn på å videreutvikle denne posisjonen. Dette arbeidet begynner å gi resultater, sier Kreutzer.
   
  Godt livresultat til kunder og eier
  Storebrand Livsforsikring oppnådde et resultat til eier på 286 millioner kroner i 2. kvartal og 364 millioner kroner hittil i år. Verdijustert avkastning ved utgangen av 2. kvartal var 4,2 prosent, mens resultatført avkastning utgjorde 3,2 prosent. Av verdistigningen på omløpsmidler er 1 083 millioner kroner urealisert og inkludert i kursreguleringsfondet.  Anleggsobligasjoner klassifisert som hold til forfall har en merverdi i forhold til bokført verdi på 3 160 millioner kroner. En høy andel anleggsobligasjoner sikrer høye og stabile renteinntekter fremover.
   
  Storebrand Livsforsikring har hatt et godt salg innenfor bedriftsmarkedet. Salget innenfor privatmarkedet er bedret i 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den positive utviklingen for Storebrand Helseforsikring fortsetter med en vekst i samlede premieinntekter i kvartalet på 78 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
   
  Bedre avkastning enn indeks
  Storebrand Kapitalforvaltning har god relativ avkastning på sine produkter. Hittil i år har 74 prosent  av fondene og eksterne diskresjonære porteføljer oppnådd bedre avkastning enn sammenlignbare indekser.
   
  Det er gjennomført et betydelig arbeid for å forbedre distribusjonseffektiviteten i privatmarkedet. Salg Privat er etablert som en egen enhet i banken. Enheten er Storebrands hoveddistribusjonskanal mot privatmarkedet. Markedet for salg av spareprodukter er fremdeles svakt, men salget av risikoprodukter og livspareprodukter har vist en positiv utvikling siden årsskiftet. 
   
  Storebrand Bank har redusert volumet på misligholdte og tapsutsatte lån i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, men nivået er fortsatt høyt.
   
  Den positive utviklingen i If fortsetter
  Den gode resultatutviklingen i If har fortsatt gjennom 2. kvartal. Combined ratio utgjorde 101,0 prosent i 2. kvartal og 103,0 prosent i 1. halvår. Storebrands resultatandel i If utgjorde 141 millioner kroner 2. kvartal, mot minus 171 millioner kroner i samme periode i fjor.
   
   
   
   
  Oslo, 13. august  2003
   
   
  Vedlegg: Delårsrapport 2. kvartal 2003

  Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br> tlf. 22 31 56 24 - mob. 93 48 01 51 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig <br> Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13 <br> <br> <br> <br> <br>

 • Abonner

  Dokumenter og linker