Resultat 3. kvartal 2003

Stabil og god resultatutvikling

 • Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode i fjor. I 3. kvartal var konsernresultatet 232 millioner kroner, mot minus 446 millioner kroner i fjor.
 • Livselskapet leverer solide resultater til kunder og eiere, og har god vekst i premieinntekter, flyttebalanse og risikokapital.
 • Kapitalforvaltning, bankvirksomhet og morselskap kan vise til positiv driftsmessig utvikling og redusert kostnadsnivå.
 • Fremgangen i If fortsetter. Combined ratio utgjorde 98,5 prosent i 3. kvartal.

  Utviklingen er preget av godt salg av livs- og pensjonsforsikringer både innenfor privat- og bedriftsmarkedet. Iverksatte kostnadsreduserende tiltak gir effekt som planlagt, og aksjemarkedet har utviklet seg positivt.
   
  - Det arbeides godt i Storebrand, og resultatutviklingen er tilfredsstillende, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar til kvartalsresultatet.  - De lønnsomhetsforbedrende tiltak gir effekt som planlagt, og vil bli videreført med uforminsket kraft. Vi konsentrerer virksomheten om pensjon og langsiktig sparing, og står meget godt rustet til å møte den forventede veksten i foretakspensjon og privat sparing i Norge, sier Kreutzer.
   
  Sterkt salgsvekst innen livsforsikring
  Storebrand Livsforsikring har hatt en positiv utvikling i flyttebalansen og premieinntekter i år, og utviklingen har ytterligere forbedret seg i 3. kvartal. De totale premieinntektene ekskl. tilflyttede midler økte med 18 prosent sammenlignet med de tre første kvartalene i fjor. Hittil i år har selskapet hatt en netto tilflytting på 1 523 millioner kroner innen kollektiv pensjon.
   
  I 3. kvartal var det spesielt salget av livselskapets spareprodukter innenfor privatmarkedet som tok seg kraftig opp. Premieinntekten i individuell kapitalforsikring var nesten tredoblet sammenlignet med de tre første kvartalene i fjor. Samtidig har den positive trenden fortsatt for Storebrand Helseforsikring. Veksten i premieinntekter målt mot tredje kvartal i fjor var på 74 prosent. 
   
  Verdijustert avkastning har hittil i år vært 6,0 prosent (0,2 prosent), hvorav 1,8 prosent i 3. kvartal. Verdijustert avkastning inkludert anleggsobligasjoner som er klassifisert som hold til forfall, utgjør hittil i år 8,1 prosent. Aksjeeksponeringen, inklusiv derivatposisjoner, ble økt med 0,9 prosentpoeng i 3. kvartal til 12,2 prosent. Den gode resultatutviklingen har resultert i at selskapets risikokapital utover lovens minimumskrav så langt i år er økt med 2,7 milliarder kroner til 7,4 milliarder kroner.
   
  Bedre avkastning enn indeks
  Storebrand Kapitalforvaltning har oppnådd god avkastning på sine produkter. Hittil i år har 80 prosent av fond og diskresjonære porteføljer bedre avkastning enn indeks. Totale midler til forvaltning var 153,0 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal, en økning på 3,5 milliarder i kvartalet og 13,2 milliarder kroner hittil i år.
   
  Storebrand Bank har gjennom kvartalet redusert volumet på brutto misligholdte og tapsutsatte lån, men nivået er fortsatt høyt.
   
  Sterk resultatutvikling i If
  Den gode resultatutviklingen i If fortsetter. Combined ratio utgjorde 98,5 prosent (104,3 prosent) i 3. kvartal. Den verdijusterte finansavkastningen var 3,7 prosent hittil i år. Storebrands resultatandel fra If utgjorde i kvartalet 80 millioner kroner.
   
   
  Oslo, 5. november  2003
   
   
   

  Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br> tlf. 22 31 56 24 - mob. 93 48 01 51 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Vedlegg: Delårsrapport 3. kvartal 2003 <br> <br>

 • Abonner

  Dokumenter og linker