Resultat 4. kvartal 2002

Sterk posisjon etter krevende år

 • Storebrand hadde et konsernresultat på 29 mill. kroner i 4. kvartal, mot minus
  196 mill. kroner i samme periode i fjor
 • I et svakt sparemarked fortsetter den positive utviklingen for salg av helse- og risikoprodukter
 • Konsernets risikobærende evne er styrket, og Storebrand har en tilfredsstillende finansiell stilling ved utgangen av 2002
 • Fokusering av virksomheten mot kjerneaktivitetene livsforsikring og sparing fortsetter. Resultatforbedrende tiltak gir effekter som planlagt
 • Resultatet for 4. kvartal er belastet med restruktureringskostnader og goodwill-nedskrivninger på 84 mill. kroner

  Konsernresultat, som utgjør eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde 29 mill. kroner i 4. kvartal og minus 1 701 mill. kroner for hele året. Driftsresultatet utgjorde i 4. kvartal 837 mill. kroner og minus 2 713 mill. kroner for året 2002.
   
  - Et oppsving i finansmarkedene gjennom årets tre siste måneder ga oss en positiv avslutning på et år preget av svært svake resultater. Vi har gjennom året arbeidet målrettet med de forhold vi har kontroll over. Våre forbedringsprogrammer utvikler seg som planlagt og vår ledende posisjon innen livsforsikring og langsiktig sparing er befestet, sier adm direktør Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  Som følge av den sterke uroen i aksjemarkedet har konsernet fokusert på risikostyring og kostnadsreduserende tiltak. Storebrand avslutter året med en tilfredsstillende finansiell stilling og en kapitaldekning for gruppen på 16%.
   
  Godt helse- og risikosalg fortsetter
  Storebrand Livsforsikring oppnådde en resultatført avkastning på 1,8% for kvartalet og 2,7% for året. Tilsvarende er verdijustert avkastning 1,8% for kvartalet og 1,9% for året.  Selskapet går inn i 2003 med god soliditet og 3 034 mill. kroner i tilleggsavsetninger.
   
  Livvirksomheten har gjennom kvartalet videreført en positiv salgsutvikling. Salget av helseforsikringer er økt med 64 prosent,  i markedet for kommunal pensjon er 79 prosent av flyttede premiereserver gått til Storebrand. 247 avtaler innen innskuddsbasert tjenestepensjon er inngått i løpet av året, mot 101 året før.
   
  Økningen i antall uføre innebærer et bransjebehov for å styrke uføreavsetningene. I 2002 har Storebrand Livsforsikring, i dialog med Kredittilsynet, avsatt 235 mill. kroner, noe som innebærer en utvidet periodisering på deler av den planlagte uføreavsetningen. Isolert for 4. kvartal utgjør avsetningen 7 mill. kroner.
   
  For kapitalforvaltningsvirksomheten har svake finansmarkeder resultert i fallende forvaltningsvolumer og -honorarer gjennom året. I 4. kvartal har Storebrand Kapitalforvaltning levert god relativ avkastning til kundene og oppnådd en netto tegning i verdipapirfond på 800 mill. kroner. Konkurrentene har i samme periode samlet sett hatt en innløsning på 1,1 mrd. kroner.
   
  Nedbygging av utlånsvolum i Finansbanken
  Netto tapsavsetninger i Finansbanken viser en forventet utvikling og utgjør i 4. kvartal 17 mill. kroner. Rentenettoen i banken er svak som følge av en kraftig nedbygging av utlånsvolumene og fortsatt høyt volum av nullstilte engasjementer. Tapsutsatte engasjementer følges tett.  Storebrand Banks resultater er forbedret som følge av kostnadsreduserende tiltak. Et svakt marked for salg av spareprodukter trekker resultatet ned. Den vedtatte fusjonen mellom Storebrand Bank og  Finansbanken vil gi ytterligere kostnadsbesparelser innen bankområdet.
   
  Forsikringsresultat i If, hvor Storebrand har en eierandel på 22,47%, viser god  fremgang. Combined ratio utgjorde i 4. kvartal 105,5% og 106,1% for året som helhet, mot 124,1% og 113,1% (proforma) i tilsvarende perioder i fjor. Ifs forsikringstekniske resultat for 2002 er forbedret med SEK 2,3 mrd. til SEK 321 mill. i forhold til samme periode i fjor.
   
  Storebrand har igangsatt omfattende tiltak for å effektivisere og fokusere driften. Som følge av de betydelige reorganiseringene som gjennomføres er resultatet for 4. kvartal belastet med restruktureringskostnader og goodwill-nedskrivninger på 84 mill. kroner.
   
   
  Oslo, 25. februar 2003
   
   
  Kontaktpersoner:
   
  Finansdirektør Lars Aa Løddesøl:  Tel. 22315624 - Mob. 93480151
  Informasjonsdirektør Egil Thompson: Tel. 22489586  - Mob. 93480012
  Investor relation-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: Tel. 22315533 - Mob. 93403813
   
   
  Vedlegg: Delårsrapport 4. kvartal 2002
   
 • Abonner

  Dokumenter og linker