Resultat 4. kvartal 2003

Positiv salgs- og resultatutvikling

 • Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i 2002. Konsernresultatet for hele året utgjorde 894 millioner kroner sammenlignet med minus 1 701 millioner i 2002.
 • Storebrand Livsforsikring oppnådde gode resultater for kunder og eiere i 4. kvartal, og økningen i risikokapitalen og premieinntektene fortsatte.
 • Bankvirksomheten kan vise til positiv driftsmessig utvikling. Netto tapsavsetninger utgjorde 19 millioner kroner i 4. kvartal.
 • Den gode resultatutviklingen i If ble videreført. Combined ratio utgjorde 99,0 prosent i 4. kvartal.

  - Storebrand har lagt bak seg et godt år. Vi konsentrerer virksomheten om langsiktig sparing og livsforsikring, og er godt posisjonert for videre vekst. Iverksatte  forbedringstiltak gir effekt som planlagt, og blir videreført med uforminsket kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  Sterk økning i premieinntekter
  Totale premieinntekter eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring ble 9,5 milliarder kroner i 2003, en økning på 35 prosent fra 2002. Utviklingen var tilfredsstillende innen bedriftsmarkedet, og netto tilflytting av premiereserver innen kollektiv pensjon var 1 622 millioner kroner i 2003 sammenlignet med 637 millioner kroner i 2002.
   
  Veksten i premieinntektene påvirkes også positivt av et høyt salg av kapitalforsikring i privatmarkedet. I 2003 var premieinntekter for dette produktet fire ganger høyere enn i 2002 og utgjorde 2,9 milliarder kroner.
   
  Storebrand Livsforsikring oppnådde en tilfredsstillende avkastning i 2003. Den resultatførte finansavkastningen ble 7,2 prosent i 2003 sammenlignet med 2,7 prosent i 2002. Verdijustert avkastning for omløpsaktiva ble 8,8 prosent i 2003, mot 1,9 prosent året før. Tas det hensyn til anleggsobligasjoner, ble verdijustert avkastning 11,2 prosent i 2003, mot 2,6 prosent i 2002.
   
  Storebrand Helseforsikring, som tilbyr behandlingsforsikring i det norske og svenske bedrifts- og privatmarkedet, har fortsatt en sterk utvikling. Samlede premieinntekter var 23 millioner kroner i kvartalet, som er en vekst på 43 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
   
  Meravkastning
  Storebrand Kapitalforvaltning oppnådde i 2003  bedre avkastning enn referanseindeks (beregnet før forvaltningsprovisjon) for 79 prosent av verdipapirfondene.
  Det ble oppnådd meravkastning i 7 av 9 porteføljer for Storebrand Livsforsikring.
   
  Bankvirksomheten kan vise til positiv driftsmessig utvikling. I kvartalet er volumet på misligholdte og tapsutsatte lån redusert med 483 millioner kroner. Nedskrivningen av balanseposter og kostnadsavsetninger påvirker resultatet i kvartalet med minus 69 millioner kroner.
   
  Fortsatt positivt fra If
  Den gode resultatutviklingen i If fortsetter. Combined ratio utgjorde 99,0 prosent i 4. kvartal og 100,9 prosent for året som helhet. Storebrands resultatandel i If beløp seg til 104 millioner kroner i 4. kvartal og 324 millioner kroner for året som helhet.
   
  Det ble 11. februar 2004 inngått avtale med Sampo Oyj om salg av alle Storebrands aksjer i If. I forhold til bokførte verdier ved utgangen av 2003, forventes salget å gi en gevinst før skatt på 1,4 milliarder kroner. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av 2. kvartal.
   
  Anbefaler utbytte
  Basert på vedtatt utbyttepolitikk og resultatutviklingen i 2003 anbefaler styret i Storebrand ASA generalforsamlingen å tildele et utbytte på 223 millioner kroner for 2003, tilsvarende 0,8 kroner per aksje.
   
   
  Oslo,18. februar 2004
   
   
   
  Vedlegg:
   
  Styrets 4. kvartalsrapport 2003

  Kontaktpersoner: <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br> tlf. 22 31 56 24 - mob. 93 48 01 51 <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13 <br> <br> <br>

 • Abonner

  Dokumenter og linker