Resultater pr. 3. kvartal 1998: Tilfredstillende Storebrand-resultat i turbulent kvartal

o Driftsresultat 1.136 millioner kroner. Konsernresultat 510 millioner kroner.
o Bedret forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring.
o Konkurransedyktig avkastning.
o God soliditet i Storebrand etter finansuroen.
o God risikobærende evne gir handlefrihet.
o Markedsandelen øker i skade og holdes i liv.Konsernresultatet i 3. kvartal isolert ble -75 millioner kroner mot et positivt resultat på 274 millioner kroner i fjor.

Storebrand fremviser en konkurransedyktig avkastning til tross for svake finansresultater i 3. kvartal. Bokført avkastning etter ni måneder i livselskapet ble 4,4%, eller 5,9% omregnet på årsbasis. Verdijustert kapitalavkastning i perioden ble 0,1%.

Kursreservene i konsernet var 1.375 millioner kroner pr. 30.09.98, som er 5.174 millioner kroner lavere enn ved årsskiftet. Kursreservene fordeler seg med 1.207 millioner kroner i livsforsikring, 152 millioner kroner i skadeforsikring og 14 millioner kroner i morselskapet Storebrand ASA.

Utviklingen i finansmarkedene etter 30.09.98 har ført til at kursreservene har økt til 3,6 milliarder kroner ved inngangen til november.

Driftsresultatet i Storebrand Livsforsikring ble i årets ni første måneder 964 millioner kroner, mot 2.962 millioner kroner i samme periode i fjor. Storebrand Skadeforsikring fikk et driftsresultat på 416 millioner kroner, mot 536 millioner kroner i fjor. Samlede driftsinntekter i Storebrand-konsernet utgjorde pr. 3. kvartal 25.586 millioner kroner mot 22.515 millioner kroner til samme tid i fjor.
Netto finansinntekter i forsikringsvirksomheten utgjorde 4.480 millioner kroner, som er 1.670 millioner kroner lavere enn i fjor. Av dette utgjorde netto gevinst ved salg og nedskrivninger av verdipapirer i forsikringsvirksomheten 113 millioner kroner mot netto gevinst på 2.089 millioner kroner i fjor. Totale nedskrivninger på verdipapirporteføljen i konsernet utgjør 208 millioner kroner.

Forsikringsrelaterte driftskostnader var pr. 3. kvartal 2.086 millioner kroner, som er 285 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Dette skyldes økt salg, forbedringsprogrammer og informasjonsteknologi.

Forvaltningskapitalen i Storebrand utgjorde 121.732 millioner kroner pr. 30.09.98, en økning på 6,4% fra årsskiftet. Soliditeten i Storebrand er fortsatt god til tross for det svake finansmarkedet i 3. kvartal. Konsernets kapitaldekning var 12,9% pr. 30.09.98, mens lovens minstekrav er 8,0%. Ved årsskiftet var kapitaldekningen 14,4% og 13,3% pr. 30.06.98. Nedgangen i kapitaldekningen i 3. kvartal skyldes først og fremst vekst i risikovektet balanse.

Overskudd pr. aksje i årets ni første måneder utgjorde kr. 1,67 mot kr. 2,56 i samme periode i fjor.

Full kvartalsrapport er klar for nedlasting på vedlagte link.

Abonner

Dokumenter og linker