Resultatøkning i Storebrand 1. kvartal 1998: God salgsutvikling i livselskapet og positiv utvikling i finansmarkedene

· Bokført konsernresultat økte med 138 millioner kroner til 279 millioner kroner.
· Verdijustert driftsresultat ble 3.013 millioner kroner - en økning på 1.235 millioner kroner.
· Kursreservene økte med 1.982 millioner kroner i første kvartal til 8.531 millioner kroner.
· Fortsatt høye skadeutbetalinger.
· Soliditeten i konsernet er fremdeles svært tilfredsstillende.

Storebrand-konsernet hadde i 1. kvartal i 1998 et driftsresultat på 1.031 millioner kroner før fordeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring. Driftsresultatet er 95 millioner kroner lavere enn 1. kvartal i 1997. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring, ble konsernresultatet 279 millioner kroner mot 141 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av gode finansinntekter. Konsernets verdijusterte driftsresultat for første kvartal utgjorde 3.013 millioner kroner, en økning på 1.235 millioner kroner fra i fjor.

Driftsresultatet for Storebrand Livsforsikring ble i første kvartal 912 millioner kroner mot 1.139 millioner kroner i fjor. Bokført avkastning for perioden ble 2,0 % mot 2,2 % i fjor. Omregnet på årsbasis er bokført avkastning 8,4 % mot 9,2 % i fjor. Verdijustert kapitalavkastning ble for perioden 3,9 % mot 2,6 % i fjor. Omregnet på årsbasis tilsvarer dette 16,4 % mot 10,8 % i fjor.

I skadeforsikring fikk Storebrand et driftsresultat etter første kvartal på 169 millioner kroner, mot 24 millioner kroner samme tid i fjor. Høyere finansinntekter er hovedforklaringen på det forbedrede resultatet.

Samlede netto finansinntekter i Storebrand-konsernets forsikringsvirksomhet utgjorde i første kvartal 2.218 millioner kroner, mot 2.105 millioner kroner i fjor. Kursreservene i konsernet har siden årsskiftet økt med 1.982 millioner kroner og utgjorde ved utgangen av første kvartal 8.531 millioner kroner.

Konsernets forvaltningskapital utgjorde 120.206 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Dette er en økning på vel 5 % fra årsskiftet. Kapitaldekningen utgjorde 14,2 % pr. 31.03.1998 mot 14,4 % ved årsskiftet. Vedtaket om innfrielse av preferansekapitalen og vekst i forvaltningskapitalen med økte plasseringer i aksjer og obligasjoner påvirket kapitaldekningen negativt, mens opptak av et evigvarende ansvarlig lån hadde en positiv effekt.

Overskudd pr. ordinær aksje utgjorde kr. 0,92 for første kvartal mot kr. 0,39 i samme periode i fjor.

Konsernsjef Åge Korsvold sier i en kommentar til konsernresultatet at Storebrand nå er inne i en periode med høyt investeringsnivå for å forbedre forretningssystemene. - Planlagte forbedringsprogrammer, økt salgskraft i livsforsikring og investeringer på IT-siden har ført til kostnadsøkninger i både livs- og skadeforsikring i første kvartal. I livsforsikring økte kostnadene i prosent av kundefond fra 0,82 % i fjor til 0,89 % i år, men selskapet er likevel fortsatt det mest kostnadseffektive innen livsforsikring. I skadeforsikring økte kostnadsprosenten for egen regning fra 18,1 % i fjor til 20,0 % i år. Storebrands målsetting om å nå en kostnadsprosent i skadeforsikring ned mot 20 % i løpet av tre år, ligger fast.

Livsforsikring
I livsforsikring hadde Storebrand i første kvartal 3.195 millioner kroner i premieinntekter for egen regning mot 2.925 millioner kroner i fjor. I markedet for privatforsikring er det spesielt individuell kapitalforsikring som har solgt bra med en økning i premieinntekter på 49 % fra samme periode i fjor. I bedriftsmarkedet for kollektiv pensjon ligger premieinntektene 8 % over nivået i fjor.

Driftsresultat for perioden ble 912 millioner kroner mot 1.139 millioner kroner i fjor. Av dette er 752 millioner kroner beregnet tilført kundene og 160 millioner kroner til eierne. Tilsvarende tall for første kvartal i fjor var 985 millioner kroner til kundene og 154 millioner kroner til eierne.

Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde i perioden 674 millioner kroner mot 682 millioner kroner i fjor. Kursreservene i Storebrand Livsforsikring var 7.606 millioner kroner pr. 31.03.1998, en økning på 1.791 millioner kroner fra årsskiftet. Kursreservene er fordelt med 77 % i aksjer, 15 % i anleggsobligasjoner og 8 % i øvrige rentebærende papirer.

Ved utgangen av første kvartal hadde Storebrand en positiv netto overført premiereserve på 2 millioner kroner mot en netto fraflytting på 145 millioner kroner i samme periode i fjor.

Skadeforsikring
Resultatfremgangen i skadeforsikring på 145 millioner kroner til 169 millioner kroner skyldes først og fremst at bokførte finansinntekter er økt med 112 millioner kroner til 367 millioner kroner. Skadeselskapets kursreserver i verdipapirer utgjorde 860 millioner kroner pr. 31.03.1998 som er en økning på 153 millioner kroner siden årsskiftet. Verdijustert driftsresultat utgjorde 322 millioner kroner mot 116 millioner kroner i fjor.

Det forsikringstekniske resultatet ble -212 millioner kroner som er en forbedring på 44 millioner kroner fra i fjor. Resultateffekten av avviklingsgevinster på gamle skader og Kredittilsynets minstekrav utgjorde 59 millioner kroner. Skadeprosenten (for egen regning) ble 83,0 % mot 88,4 % i fjor. Justert for Kredittilsynets minstekrav og avviklingsgevinster på gamle skadesaker, var skadeprosenten i første kvartal 86 % for egen regning, som er på nivå med i fjor.

Skadeforsikring preges fortsatt av prispress. Skadeutviklingen er imidlertid stabil i forhold til 4. kvartal 1997.

Storebrands markedsandel innen non-marin forsikring er fra årsskiftet redusert med 0,2 prosentpoeng til 38,7%.

Øvrig virksomhet
Holdingselskapet Storebrand ASA fikk et driftsresultat for 1. kvartal på 122 millioner kroner mot -41 millioner kroner i fjor. Resultatfremgangen skyldes inntektsføring av utbytte på 192 millioner kroner fra Storebrand Livsforsikring.

Storebrand Bank AS fikk et resultat på 47 millioner kroner som er 54 millioner kroner mer enn i fjor. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak et utbytte på 63 millioner kroner fra Storebrand Finans AS, som inngår i Storebrand Bank-konsernet.

Oslo 13. mai 1998

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Vidar Ullenrød, 22311444, mobil 91696803
Finansdirektør Christian Storm, 22311085, privat 22437403
Informasjonssjef Jack Frostad, 22315757, mobil 92826255


Full pressemelding inklusive tabeller er klar for nedlasting på http://www.huginonline.no/STB/DR/stb98k1_no.pdf

Abonner