STB - 1. kvartal 2009: Svakt resultat - god kundevekst


*Tilfredsstillende finansiell posisjon; solvensmargin på 148 prosent for
livvirksomheten
*Livselskapet nedbetaler ansvarlige lån på 2,8 milliarder kroner
*God salgsutvikling og vekst i premieinntekter


Kvartalsrapport og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1600. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).


--------------------------------------------------------------------
Pressemelding:

1. kvartal 2009:
Svakt resultat - god kundevekst

*Konsernresultat på minus 733 millioner kroner
*Tilfredsstillende finansiell posisjon; solvensmargin på 148 prosent for
livvirksomheten
*Livselskapet nedbetaler ansvarlige lån på 2,8 milliarder kroner
*God salgsutvikling og vekst i premieinntekter

- Uroen i finansmarkedet gir fortsatt store svingninger i kvartalsresultatene. Soliditeten er tilfredsstillende, og ansvarlig lån i livselskapet er tilbakebetalt. Balansen styres aktivt, og andelen eiendeler med stabilt god avkastning i livvirksomheten er økt gjennom perioden. Salgsutviklingen er god, premieinntektene vokser og kostnadsreduserende tiltak gjennomføres med stor kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer.


Urolig finansmarked
Norsk livvirksomhet har en avkastning i kvartalet som er høyere enn referanseindeksene for aksjer og obligasjoner. Totalavkastningen trekkes likevel ned av negativ avkastning i unoterte aksjer og eiendomsfond, noe som gir en bokført avkastning under den garanterte renten i de fleste investeringsprofilene. Dette medfører at eier må bidra for å dekke rentegarantien i forsikringskontrakter uten tilstrekkelige tilleggsavsetninger, og konsernresultatet svekkes.

I den svenske livvirksomheten påvirkes resultatet av at eiendeler og forpliktelser endrer seg med bevegelsene i ulike typer renter. Eiendelssiden er i kvartalet påvirket negativt av økte obligasjonsrenter og kredittmarginpåslag, mens selskapets forsikringsforpliktelser, som fastsettes ut fra swaprenter, har vist mindre endringer. Renteøkningen har vesentlig styrket solvensmarginen i SPP, men har gitt et negativt resultatbidrag fra den svenske livvirksomheten i kvartalet.

Godt salg styrker markedsposisjonen
Den gode utviklingen i premieinntekter for tjenestepensjonsmarkedet fortsetter fra tidligere kvartaler. Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand Livsforsikring på 1 102 millioner kroner i årets tre første måneder.

Salgsveksten fortsetter også i den svenske delen av Storebrands livsforsikringsvirksomhet. Det er en økning i nysalgsaktiviteten på 33 prosent fra 1.kvartal 2008, målt i samlet nytegnet premie (APE). Totalt øker premieinntektene i SPP med 6 prosent sammenliknet med samme tidsperiode i 2008.

Storebrand Kapitalforvaltning har hatt en god start på året med netto tegning i privatmarkedet og institusjonsmarkedet. Særlig verdipapirfond har hatt en positiv utvikling med netto tegning på 600 millioner kroner eksklusiv konsernkunder i 1. kvartal. Kostnadene knyttet til overtakelsen av midler fra SPP belastes i sin helhet resultatet for 1. kvartal, mens inntektene kommer fullt med fra 2. kvartal.

I Storebrand Bank er samlede utlån redusert med 1,8 prosent til 38 milliarder kroner i kvartalet. Tapsutviklingen for bankvirksomheten er på linje med forventingene. Samlet innskuddsvekst i privatområdet ble 4 prosent i kvartalet, og innskuddsdekningen er nå økt til 51 prosent.

Salget av forsikringer i den nye skadevirksomheten var tilfredsstillende også i 1. kvartal. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 95 000 aktive poliser og 31 000 kunder.

Finansiering og kapitalforhold
Storebrand har gjennomført flere tilpasninger i konsernets kapitalstruktur og finansiering. Storebrand ASA har i 1. kvartal tatt opp et nytt obligasjonslån i det norske markedet på 405 millioner kroner med løpetid på tre år.

Videre er det i april gjennomført en kapitalforhøyelse på SEK 1,6 milliarder i Storebrand Holding AB, som er morselskap til SPP i Sverige. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved en rettet emisjon mot Storebrand Livsforsikring AS. Storebrand Holding AB har benyttet provenyet til å overta to evigvarende ansvarlige lån i SPP fra Svenska Handelsbanken i henhold til avtalen om å erverve SPP. Styret i Storebrand Livsforsikring AS har videre vedtatt en førtidig innfrielse av et ansvarlig lån på EUR 175 millioner i juni 2009.

Tilpasningene i kapitalstrukturen følger den plan som er kommunisert. Samlet gir tilpasningene en positiv effekt på konsernets finansieringsstruktur og kapitaltilgang, samt reduserte finanskostnader.

Storebrand har ved utgangen av 1. kvartal en tilfredsstillende finansiell stilling. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var ved utgangen av kvartalet 148 prosent.


Oslo, 6. mai 2009

Kontaktpersoner:

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35


Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2009