STB - 3. kvartal 2008: Finanskrisen gir svake resultater


Finanskrisen gir svake resultater • Konsernresultat på minus 478 millioner kroner hittil i år og minus 1 205 millioner i 3. kvartal.
 • Nedskrivning av immaterielle eiendeler i SPP på 2,5 milliarder kroner.
 • Resultatet i livvirksomheten sterkt påvirket av finanskrisen. Kraftige risikoreduserende tiltak gjennomført.
 • Solvensmargin på 129 prosent i Storebrand Livsforsikring ved utgangen av 3. kvartal. Kapitaltilskudd i oktober øker solvensmarginen utover dette med 12 prosentpoeng.
 • Storebrand Banks soliditet og likviditet er god.
 • Tilfredsstillende salgsvolum i forretningsområdene. Integrasjonen med SPP utvikler seg positivt.

  Kvartalsrapport og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

  Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).

  --------------------------------------
  Pressemelding:
  3. kvartal 2008: Finanskrisen gir svake resultater • Konsernresultat på minus 478 millioner kroner hittil i år og minus 1 205 millioner i 3. kvartal.
 • Nedskrivning av immaterielle eiendeler i SPP på 2,5 milliarder kroner.
 • Resultatet i livvirksomheten sterkt påvirket av finanskrisen. Kraftige risikoreduserende tiltak gjennomført.
 • Solvensmargin på 129 prosent i Storebrand Livsforsikring ved utgangen av 3. kvartal. Kapitaltilskudd i oktober øker solvensmarginen utover dette med 12 prosentpoeng.
 • Storebrand Banks soliditet og likviditet er god.
 • Tilfredsstillende salgsvolum i forretningsområdene. Integrasjonen med SPP utvikler seg positivt.

  - Storebrands kvartalsresultatet er preget av situasjonen på finansmarkedet, noe som gir meget svake finansresultater i Storebrand Livsforsikring og SPP. Kapitalsituasjonen i Storebrand er likevel tilfredsstillende, og vår konkurransekraft og markedsposisjon er god, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

  Resultater preget av finansuro
  Resultatet i Storebrand Livsforsikring er drevet av turbulensen i finansmarkedet. Selskapets egenkapital er i 3. kvartal blitt belastet for å dekke kundenes avkastningsgaranti.

  I SPP er avkastningen hittil i år lavere enn den garanterte renten og de finansielle sikringene som er i verksatt har ikke vært tilstrekkelige til å kompensere for den svake avkastningen.

  Kapitalforvaltningsvirksomhetens resultat er preget av stor uro i finansmarkedene. Netto innløsning og endring i midler til forvaltning er hovedårsaken til lavere volumbaserte inntekter i kvartalet.

  Nedskrivning av SPP-verdi
  En betydelig andel av kjøpspris utover bokført egenkapital for SPP er knyttet til merverdien av forsikringskontraktene. Negativ utvikling i finansmarkedene har påvirket resultatene fra SPP i 2008. Nye beregninger av merverdiene pr. 3. kvartal knyttet til oppkjøpet av SPP, hvor finansmarkedets nåværende volatilitet er hensyntatt, tilsier en reduksjon av bokførte verdier i Storebrands konsernregnskaper. Immaterielle eiendeler i SPP er derfor nedskrevet med 2,5 milliarder kroner.

  I de foreliggende beregninger har en robust vurdering av fremtidig markedsvolatilitet gitt en negativ påvirkning for opsjoner og garantier knyttet til de kjøpte forsikringskontraktene. En eventuell fremtidig reduksjon i markedsvolatilitet, kan medføre reversering av nedskrivning.

  God likviditet og soliditet i Storebrand Bank
  Storebrand Banks likviditetssituasjon var ved utgangen av 3. kvartal tilfredsstillende, og bankkonsernet har i oktober hentet inn ytterligere 1,25 milliarder kroner ved å utstede obligasjonslån med fortrinnsrett i det norske markedet. Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 10,7 prosent med en kjernekapitaldekning på 8,0 prosent.

  Kapitaltilførsel til Storebrand Livsforsikring
  I tråd med prinsippene for den dynamiske risikostyringen er kraftige tiltak gjennomført. I Storebrand Livsforsikring (ekskl. SPP) er aksjeeksponering (hensyntatt derivater) for kundeporteføljer med garantert avkastning redusert med 9,7 prosentpoeng fra utgangen av andre kvartal til 5,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal. Tilsvarende er eksponeringen i selskapsporteføljen redusert med 6,5 prosentpoeng til 2,4 prosent. Endringen innebærer at Storebrand Livsforsikrings porteføljer av likvide aksjer ved kvartalsslutt var solgt.

  I SPP var aksjeandelen i Defined benefit-bestanden 15,4 prosent ved utgangen av kvartalet, mens den for Defined contribution-bestanden var 24,6 prosent, som er en mindre nedgang siden utgangen av 2. kvartal. Aksjeandelen ble betydelig redusert i begynnelsen av 4. kvartal.

  Kapitalgrunnlaget styrket
  Kapitaldekningen for Storebrand Livsforsikring Konsern (inkl. SPP) var 13,4 prosent pr. 3. kvartal mot 13,7 prosent pr. 2. kvartal. Storebrand Livsforsikring Konsern hadde en solvensmarginprosent på 129 prosent ved utgangen av 3. kvartal mot 136 prosent ved utgangen av 2007. For å sikre en optimal kapitalstruktur og styrke solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring har styret i Storebrand ASA vedtatt å tilføre livselskapet 1 milliard kroner gjennom en rettet emisjon i oktober. Kapitaltilskuddet gir en økning i solvensmarginen på 12 prosentpoeng.

  Utvikling for livvirksomheten i oktober
  Finanskrisen har forverret seg i oktober. Dette har resultert i svært turbulente aksje- og rentemarkeder, herunder en merkbart fallende langrente i Sverige. Dette har påvirket forvaltnings- og finansresultatene i livvirksomheten negativt. Frem til 24. oktober har solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring Konsern beveget seg i intervallet 130 -140 prosent. Det er en god løpende avkastning (yield) for investeringsklassene anleggsobligasjoner, eiendom, renter og pengemarked, og samlet har løpende avkastning økt samtidig som risikoen i porteføljen er redusert.


  God konkurransekraft og drift
  I livvirksomheten har det i kvartalet vært et godt salg av kollektiv pensjon, mens salget av individuell forsikring har vært svakt, noe som til dels skyldes uroen i finansmarkedene. Det er god utvikling i premieinntekter i tjenestepensjonsmarkedet. For kollektive forsikringer med investeringsvalg er det hittil i år en økning på 38 prosent og i 3. kvartal en økning på 46 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor.

  Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 225 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal, en reduksjon, inklusive verdiendringer i porteføljene, på 2