STB - 3. kvartal 2009: Sterkt forbedret resultat

 
  • Konsernresultat [1] på 908 millioner kroner i kvartalet og 680 millioner kroner hittil i år.
  • Økt aksjeandel og god avkastning til pensjonskundene.
  • Balansen er styrket og solvensmarginen har økt til 161 prosent.
  • God salgsutvikling og økte markedsandeler for SPP i Sverige.
 
Kvartalsrapport og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no
 
Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).
 [1] Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pressemelding:
 
3. kvartal 2009:
Sterkt forbedret resultat
 
  • Konsernresultat [1] på 908 millioner kroner i kvartalet og 680 millioner kroner hittil i år.
  • Økt aksjeandel og god avkastning til pensjonskundene.
  • Balansen er styrket og solvensmarginen har økt til 161 prosent.
  • God salgsutvikling og økte markedsandeler for SPP i Sverige.
 
- Kvartalsresultatet er bedret med 2,1 milliarder i forhold til samme periode i fjor, og Storebrand leverer et sterkt resultat til kunder og eiere. Perioden med finansiell uro har vært preget av aktiv risiko- og kostnadsstyring. De iverksatte tiltak gir ønsket effekt, sier konsernsjef Idar Kreutzer.
 
Høy avkastning - reserver bygges
Sterkt forbedret kapitalavkastning gir et godt kvartalsresultat for norsk og svensk livsforsikringsvirksomhet. Utviklingen innebærer at tidligere belastning på egenkapital for dekning av kundenes rentegaranti tilbakeføres. Den gode avkastningen medfører også bygging av bufferkapital. Kundebufferne er økt med totalt 376 millioner kroner i den norske livvirksomheten og 1,3 milliarder kroner i SPP i kvartalet.
 
Godt resultat for innskuddskundene
Avkastningen til de anbefalte investeringsvalgene for innskuddspensjon ble for 3. kvartal henholdsvis 4,2 prosent for forsiktig profil, 8,3 prosent for balansert profil og 12,2 prosent for offensiv profil. Så langt i år er avkastningen henholdsvis 8,1 prosent for forsiktig profil, 15,4 prosent for balansert profil og 22,1 prosent for offensiv profil.
 
Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand Livsforsikring på 548 millioner kroner så langt i år. I kvartalet er det en fraflytting på 443 millioner kroner. Selskapet deltar i flere større anbudsprosesser som avgjøres i 4. kvartal.
 
Positiv salgsutvikling i SPP
I SPP er det en positiv utvikling i nysalget med en økning i nytegnet premie (APE) på 10 prosent. I løpet av kvartalet har løpende premier økt med 20 prosent sammenliknet med tilsvarende periode foregående år. Nysalget gjennom meglerkanalen har økt kraftig også i 3. kvartal og er hittil i år 89 prosent høyere enn ved samme periode i 2008.
 
Stabilt for Kapitalforvaltning
Storebrand Kapitalforvaltning har et netto nysalg på 600 millioner kroner i 3. kvartal. Det er en positiv utvikling både innenfor diskresjonær forvaltning og fondsforvaltning.
 
Volumbaserte inntekter i kapitalforvaltningsvirksomheten er påvirket negativt av verdifall i porteføljene ved inngangen til året. Denne tendensen er snudd, og i 3. kvartal er kapital til forvaltning økt med 16 milliarder kroner. Opptjente - ikke inntektsførte - avkastningsbaserte honorarer utgjorde 80 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal.
 
Storebrand Bank kutter kostnader
I Storebrand Bank er innskuddsandelen stabil, mens brutto utlån til kunder er redusert med 2 milliarder kroner til 37 milliarder kroner i løpet av året. Resultatet er belastet med 12 millioner kroner for å dekke omstillingskostnader. Omstillingsprosessen som er i gangsatt i kvartalet vil redusere bankens løpende kostnader og ha en årseffekt på 50 millioner kroner med full virkning fra 2011.
 
Storebrand Skade vokser videre
Salget av forsikringspoliser i skadevirksomheten er fremdeles økende. I 3. kvartal økte bestandspremien med 10 prosent til 313 millioner kroner, og hittil i år har den økt med 39 prosent.
 
God finansiell stilling
Storebrand har ved utgangen av 3. kvartal en god finansiell stilling. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var ved utgangen av kvartalet økt til 161 prosent.
 
Bankens kjernekapitaldekning var på 9,1 prosent ved utgangen av 3. kvartal. Etter kvartalsslutt er det vedtatt å gjennomføre en kapitalforhøyelse i Storebrand Bank fra Storebrand ASA på 200 millioner kroner for å bringe kjernekapitaldekningen opp på 10 prosent i henhold til ny intern målsetting.
 
 
Oslo, 28. oktober 2009
 
Kontaktpersoner:
 
Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
 
 
Vedlegg: Styrets rapport for 3. kvartal[1] Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler.