STB - 4. kvartal 2008: Godt kvartal - krevende år

 • Konsernresultat på 1 310 millioner kroner for året og 1 788 millioner i 4. kvartal.
 • Sterkt kvartalsresultat som følge av fallende rente, porteføljetilpasninger i norsk livvirksomhet og endring i beregning av forpliktelser i SPP.
 • God finansiell posisjon; solvensmargin på 160 prosent for samlet livvirksomhet.
 • Tilfredsstillende kundevekst innenfor tjenestepensjon, skade, bank og kapitalforvaltning.
 • På grunn av uroen i finansmarkedet foreslås det ikke å utbetale utbytte for 2008.

  Kvartalsrapport og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

  Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1600. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).

  Hele pressemeldingen:
  ---------------------------------------------
  4. kvartal 2008:
  Godt kvartal - krevende år


 • Konsernresultat på 1 310 millioner kroner for året og 1 788 millioner i 4. kvartal.
 • Sterkt kvartalsresultat som følge av fallende rente, porteføljetilpasninger i norsk livvirksomhet og endring i beregning av forpliktelser i SPP.
 • God finansiell posisjon; solvensmargin på 160 prosent for samlet livvirksomhet.
 • Tilfredsstillende kundevekst innenfor tjenestepensjon, skade, bank og kapitalforvaltning.
 • På grunn av uroen i finansmarkedet foreslås det ikke å utbetale utbytte for 2008.

  - Storebrand har i et svært urolig år styrket posisjonen som tilbyder av langsiktig sparing og forsikring. Integrasjonen med SPP utvikler seg positivt og salget av tjenestepensjon øker både i Norge og i Sverige. Aktiv risikostyring har bidratt til at konsernets finansielle stilling er tilfredsstillende, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

  Finanskrisen svekker årsresultatet
  Negativ avkastning i aksjemarkedet og fall i obligasjonsverdiene trekker ned resultatet til fordeling mellom kunder og eiere og svekker konsernresultatet for Storebrand i 2008.

  Konsernets resultat i 4. kvartal ble betydelig bedret som følge av endret diskonteringsprinsipp for forpliktelser i SPP, oppløsning av obligasjoner "hold til forfall" i Storebrand Livsforsikring og god avkastning i porteføljene som følge av fallende renter. Omklassifisering av "hold til forfall" porteføljen medførte en økning i kunders resultat på 1,2 milliarder kroner og en forbedring i resultat til eier på om lag 0,6 milliarder kroner. Forbedret diskonteringsprisnipp i SPP ga en positiv resultateffekt på 1,7 milliarder kroner i kvartalet.

  På grunn av uroen i finansmarkedet har styret valgt å prioritere selskapets soliditet. Det anbefales derfor ikke å utbetale utbytte for 2008.

  Solid finansiell stilling
  Den positiv utviklingen i kvartalet innebærer at konsernet ved inngangen til 2009 har en solid finansiell stilling. Tilleggsavsetningene er i kvartalet økt med 0,8 milliarder kroner, og utgjør 3,4 milliarder kroner ved utgangen av 2008.

  Aktiv risikostyring og en sterk reduksjon i andelen av balansen som er investert i aksjer gir en vesentlig lavere samlet risiko i balansen ved årets utgang enn ved årets begynnelse. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var ved utgangen av kvartalet 160 prosent, mot 136 prosent ved utgangen av 2007.

  Viser styrke i pensjonsmarkedet
  Det er god utvikling i premieinntekter i tjenestepensjonsmarkedet. For kollektive forsikringer med investeringsvalg, er det i 2008 en økning på 38 prosent, og en økning på 39 prosent i 4. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 2 834 millioner kroner for 2008 og 132 millioner kroner i 4. kvartal.

  I forhold til foregående år har samlet nytegnet premie i SPP, eksklusive Euroben, økt med totalt 42 prosent. Nytegning gjennom meglerkanalene har mer enn doblet seg i 2008, sammenliknet med 2007.

  Vekst for kapitalforvaltning
  Storebrand Kapitalforvaltning har gode resultater i et utfordrende market. Resultatet er styrket med 80 millioner kroner til 218 millioner kroner i forhold til 2007. Kapitalforvaltningsvirksomheten overtok ved inngangen til 2009 80 milliarder kroner i forvaltning fra SPP. I løpet av fjoråret var det en økning i midler til forvaltning fra eksterne kunder og fond på 1,4 milliarder kroner.


  Stabil utvikling i banken
  Storebrand Bank-konsernets forvaltningskapital utgjorde 45,6 milliarder kroner ved utgangen av året. Samlede utlån har økt med 5 prosent til 39 milliarder kroner i 2008. Markedsutviklingen og usikkerheten i bolig- og eiendomsmarkedet har økt tapsrisikoen i porteføljen noe. I 4. kvartal har det vært en netto kostnadsføring på tap på 85 millioner kroner. Tapet relaterer seg i hovedsak til et større byggelån med 54 millioner kroner.

  Skade vokser videre
  Salget av forsikringspoliser i den nye skadevirksomheten var godt også i 4. kvartal. I løpet av kvartalet økte antall forsikringspoliser i bestanden med 9 000. Selskapet har nå 28 000 kunder. I løpet av året økte den totale bestandspremien med 86 prosent.  Oslo, 11. februar 2009

  Kontaktpersoner:

  Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
  Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35


  Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2008