STB - Intern transaksjon

Storebrand ASA inngikk 30.12.2002 avtale om å kjøpe eierandelen i If (22,47%) fra datterselskapet Storebrand Skadeforsikring AS. Hovedformålet er å rendyrke konsernets aktiviteter innenfor skadeforsikring med sikte på videre restrukturering og fokusering av konsernets virksomhet. Ved å flytte eierskapet i If til Storebrand ASA samles det direkte eierskapet til Storebrands aktive virksomhet i holdingselskapet. Konsernets gjenværende run-off virksomhet (avvikling av skade- og reassuranseforsikring), herunder eierskapet i Oslo Reinsurance Company ASA, samles i Storebrand Skadeforsikring AS. Transaksjonen er godkjent av Kredittilsynet og Finansdepartementet.

Kjøpesummen er på 3.213 millioner kroner.  Beløpet vil bli gjort opp ved motregning av uoppgjort konsernbidrag på 1.068 millioner kroner og mot konsernbidrag og utbytte for 2002 fra Storebrand Skadeforsikring AS. Transaksjonen vil derved ikke medføre likviditetsoverføring mellom Storebrand ASA og Storebrand Skadeforsikring AS.
 
 
Ved transaksjonen realiseres et skattemessig tap på 3.700 millioner kroner i Storebrand Skadeforsikring AS. Transaksjonen vil ikke ha direkte regnskapsmessig effekt på Storebrands konsoliderte resultat eller egenkapital. 
 
Kontaktpersoner:
 Egil Thompson, Informasjonsdirektør, tlf. 2248 9586
 Lars Løddesøl, Finansdirektør, tlf. 2231 5624
 Nils Robert Hodnesdal, Investor Relations, tlf. 2231 5533

Abonner