STB 2. kvartal 2011: God drift - styrket resultat

  • Konsernresultat på 1 056 millioner i 1. halvår og 542 millioner i kvartalet
  • Administrasjonsresultatene forbedret med 63 millioner kroner i nordisk livvirksomhet i første halvår.
  • God finansiell posisjon; solvensmargin i livvirksomheten på 162 prosent

 

Halvårsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

 

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

 

Hele pressemeldingen:

 

 

2. kvartal 2011: God drift - styrket resultat

 

  • Konsernresultat på 1 056 millioner i 1. halvår og 542 millioner i kvartalet
  • Administrasjonsresultatene forbedret med 63 millioner kroner i nordisk livvirksomhet i første halvår.
  • God finansiell posisjon; solvensmargin i livvirksomheten på 162 prosent

 

-Storebrand leverer god avkastning i et urolig finansmarked. Sammen med driftsforbedringer gir det en betydelig resultatvekst i forhold til samme periode i fjor. Programmene for bedret drift videreføres med full kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

Sterkt resultat i SPP
Et godt finansielt resultat gir igjen et sterkt resultat fra SPP. Administrasjonsresultat i SPP er forbedret med 13 millioner kroner i 2. kvartal og 49 millioner kroner i første halvår. Risikoresultatet er som forventet noe lavere enn året før.

 

Premieinntektene i SPP reflekterer en planlagt vridning fra tradisjonell til fondsbasert forretning. Fondsforsikring øker med åtte prosent hittil i år og tradisjonell forretning reduseres med 26 prosent.

 

1,4 mrd til livkundene
Tilfredsstillende avkastning ga et resultat på 0,5 milliarder kroner til kundene utover rentegarantien i kvartalet og 1,4 milliarder i 1. halvår.

 

Avkastningen i Storebrand Livsforsikring var i kvartalet tilfredsstillende gitt markedsutviklingen, og tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i alle porteføljer. Eiers resultat ble i 1. halvår belastet med 60 millioner kroner for oppreservering for langt liv. Arbeidet med driftsforbedringer gir positive administrasjonsresultater og risikoresultatet utvikler seg som forventet.

 

Resultatvekst i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomhetens resultat er forbedret med 11 millioner kroner i kvartalet og 34 millioner kroner hittil i år som følge av økte forvaltningshonorarer. Netto nysalgsvolum i kapitalforvaltningsvirksomheten (eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond) ble 0,9 milliarder kroner i kvartalet og 3,5 milliarder kroner hittil i år.

 

Bedring i banken
Halvårsresultatet for Storebrand Bank viser en bedring på 45 millioner kroner i forhold til samme periode året før grunnet økte andre inntekter og lave tap. Bankens utlånsportefølje viser en stabil utvikling.

 

Sterk resultatvekst i forsikring
Storebrand Forsikring ble etablert som eget forretningsområde 1. mars og inneholder områdene skade - og helseforsikring samt personrisiko. Storebrand Forsikring viser resultatforbedring på 28 millioner kroner i kvartalet og 75 millioner kroner i 1. halvår sammenlignet med foregående år. Både kostnads- og skadeprosent er redusert.

 

Solid finansiell posisjon
Storebrand-konsernet har en solid finansiell posisjon. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Liv og Pensjon Norge og Liv og Pensjon Sverige) var 162 prosent og kapitaldekningen var 13,6 prosent ved utgangen av kvartalet.

 

 

 

Lysaker, 14. juli 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Vedlegg: Styrets halvårsrapport, 1. halvår 2011

 

 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, skade- og helseforsikring. 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12