Storebrand: Påminnelse om utløp av tegningsperiode den 10. desember

Tegningsperioden i Storebrands fortrinnsrettsemisjon og noteringen av tegningsrettene utløper den 10. desember 2007 kl 16:30 (CET).
 
Tegningsrettene har en økonomisk verdi. For at innehavere av tegningsretter skal kunne nyte godt av denne verdien, må tegningsrettene brukes til å tegne aksjer i emisjonen ved innsending av tegningsblanket til ABG Sundal Collier på fax 22 01 60 62 eller ved tegning på Internett på www.storebrand.no eller www.abgsc.no innen den 10. desember 2007 kl 16:30 (CET), eller selges før utløpet av tegningsperioden. Ubenyttede tegningsretter vil ved utløpet av tegningsperioden ikke ha noen verdi og vil kanselleres uten kompensasjon til innehaveren. Den enkelte innehaver av tegningsretter er selv ansvarlig for å benytte sine tegningsretter før utløpet av tegningsperioden, enten gjennom tegning av nye aksjer i emisjonen eller ved salg av tegningsrettene.
 
Notering og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs er forventet den 20. desember 2007.
 
Oslo, 6. desember 2007
Kontaktpersoner:
 
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
 

Abonner