Storebrand: Resultat 2. kvartal 2005

God resultatutvikling

 • Konsernresultat ble i 2. kvartal 392 millioner kroner, sammenlignet med 113 millioner kroner (1 492 millioner kroner inklusive salgsgevinsten fra If) i samme periode i fjor.
 • Sterk premievekst og høy aktivitet preger Storebrand Livsforsikrings resultat.
 • Reduserte driftskostnader og tilbakeføring av tapsavsetninger gir Storebrand Bank ny resultatfremgang.

   - Den positive utviklingen for Storebrand fortsetter i 2. kvartal. Banken viser styrke, og på livområdet oppnår vi tilfredsstillende resultater for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar.
  - Markedet preges av stor dynamikk. Nytt regelverk og hard konkurranse driver endringstakten, og det er høy aktivitet i organisasjonen. Storebrand er godt posisjonert for videre vekst i markedene for pensjon, langsiktig sparing og livsforsikring, sier Kreutzer.
   
  Sterk premievekst i liv
  Premieinntektene eksklusiv tilflyttede premiereserver i Storebrand Livsforsikring har økt med  63 prosent i 2. kvartal 2005 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 11,1 milliarder kroner så langt i år.
   
  Utviklingen i første halvår bekrefter at norske bedrifter i økende grad tilbyr tjenestepensjon for sine ansatte. Det er så langt i år inngått 200 nye avtaler om innskuddspensjon. Fra produktet ble lansert i 2001 har Storebrand etablert om lag 1 300 avtaler om innskuddsbasert pensjon.
   
  Fra 1. januar 2006 er norske bedrifter pålagt å tilby sine ansatte tjenestepensjon. Et omfattende arbeid pågår med å legge til rette for et hensiktsmessig tjenestepensjonstilbud for et stort antall små og mellomstore bedrifter. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er blant bedriftene som i 2. kvartal  har tegnet bransjeavtaler for sine medlemmer med Storebrand. Samlet har Storebrand inngått bransjeavtaler om pensjon som omfatter 19 000 bedrifter og 350 000 ansatte.
   
  Det er oppnådd en tilfredsstillende og konkurransedyktig avkastning på livkundenes midler så langt i år.  Den resultatførte finansavkastningen ble 3,1 prosent i 1. halvår, noe som gir en annualisert avkastning på 6,4 prosent. Verdijustert kapitalavkastning ble på 3,3 prosent, mens verdijustert kapitalavkastning inklusive oververdi på anleggsmidlene ble 3,5 prosent.
   
  Kredittratingselskapet Moody's oppgraderte Storebrand Livsforsikring fra A3 til A2 den 8. august 2005.
   
  Økte midler til forvaltning
  Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 171 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Det tilsvarer en økning på 6 milliarder kroner fra årsskiftet. 52 prosent av verdipapirfondene hadde bedre avkastning enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningsprovisjon).
   
  Fremgangen i banken fortsetter
  Storebrand Banks resultat er igjen betydelig styrket. Resultat før skatt utgjør 69 millioner kroner for kvartalet. Hittil i år er bankens resultat før skatt på 141 millioner kroner, en bedring på 107 millioner kroner fra samme periode i fjor.
   
   
  Oslo, 10. august 2005

  Kontaktpersoner: <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13 <br> <br> Vedlegg: Styrets 2. kvartalsrapport 2005

 • Abonner

  Dokumenter og linker