Storebrand - Resultat 2. kvartal 2007

2. kvartal 2007: Sterk vekst - godt resultat
 
  • Konsernresultat på 599 millioner kroner i 2. kvartal.
  • Sterk vekst i konsernets forretningsvolum.
  • God kapitalavkastning i livselskapet.
 
- Storebrand lykkes godt i konkurransen om kundene. Resultatveksten er tilfredsstillende og samtlige forretningsområder har en god utvikling. Samtidig er det stor intensitet i arbeidet med å styrke konkurransekraften og økt produktiviteten, sier konsernsjef Idar Kreutzer.   
 
Ledende på pensjon
Storebrand Livsforsikring viderefører veksten i premieinntektene. Godt salg av pensjonsprodukter til bedrifter og personkunder har gitt en netto tilflytting på 227 millioner kroner i kvartalet. Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring, har vokst med 74 prosent i forhold til samme kvartal i fjor og utgjorde 3,5 milliarder kroner.
 
Forvaltningen av livselskapets midler har i kvartalet gitt en verdijustert kapitalavkastning på 2,6 prosent, noe som på årsbasis gir en avkastning på 9,5 prosent. Forsikringskundenes andel av livselskapets overskudd er mer enn fordoblet til 2 623 millioner kroner fra 1 258 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.
 
Doblet resultat i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten dobler resultatet til 64 millioner kroner i forhold til 2. kvartal i fjor. Resultatet er preget av vekst i midler til forvaltning, gode investeringsresultater og effektiv drift. Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 226 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal, en økning på 9 milliarder kroner fra årsskiftet.
 
Attraktiv bank
Storebrand Banks forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 40 milliarder kroner. Samlede utlån har økt med totalt 3,7 milliarder kroner fra årsskiftet, noe som representerer en vekst på nærmere 12 prosent. Utlånsveksten i privatmarkedet har hittil i 2007 vært i overkant av 15 prosent. Det er åpnet over 6 500 nye kontoer i kvartalet og over 12 400 hittil i år.
 
10 000 skadekunder
Den positive utviklingen i Storebrand Skadeforsikring har fortsatt i 2. kvartal. I løpet av kvartalet hadde selskapet en netto økning på 3 500 kunder. Totalt har selskapet nå passert 10 000 kunder. Internettsalg er Storebrand Skadeforsikrings viktigste salgskanal. I 2. kvartal tegnet 65 prosent av de nye kundene forsikring gjennom selskapets nettside.
 
 
Oslo, 8. august 2007
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: mob. 93 40 38 13
 
Vedlegg: Styrets 2. kvartalsrapport 2007