Storebrand: Resultat 3. kvartal 2004

3. kvartal 2004: Stabil og god utvikling

  • Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme periode i fjor.
  • Den sterke premieveksten innenfor livsforsikring fortsatte i 3. kvartal. Størst har økningen vært innenfor spareavtaler i personmarkedet.
  • Storebrand Banks resultatutvikling er positiv og preges av lave netto tapsavsetninger.
  • Storebrand Kapitalforvaltning fortsetter trenden med vekst i kapital til forvaltning og god avkastning på forvaltede midler.    - Resultatet for 3. kvartal viser at den positive utviklingen fortsetter i Storebrand. Forretningsområdene livsforsikring, bank og kapitalforvaltning har så langt i år alle styrket sine resultater sammenliknet med samme periode i fjor. Vi har et sterkt utgangspunkt for å nå våre ambisiøse mål, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i en kommentar.
     
    Sterk premievekst i liv
    Premieinntektene eksklusive tilflyttede premiereserver i Storebrand Livsforsikring utgjorde 10,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, og har økt med 55 prosent hittil i år. I 3. kvartal alene var veksten på 25 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hittil i år har det vært premievekst i alle produktområder, og størst har økningen vært innenfor spareavtaler i privatmarkedet.
     
    I løpet av 3. kvartal er det inngått 100 nye avtaler om innskuddsbasert tjenestepensjon med bedriftskunder. Så langt i år er det inngått 350 avtaler mot 220 i tilsvarende periode i fjor. Siden produktet ble lansert i 2001 har om lag 900 bedrifter etablert innskuddspensjon i Storebrand.
     
    Verdijustert kapitalavkastning har hittil i år vært 4,6 prosent, hvorav 1,5 prosent i 3. kvartal. Resultatført finansavkastning hittil i år utgjør 4,2 prosent, hvorav 1,4 prosent i 3. kvartal. Dette tilsvarer en annualisert avkastning på 5,7 prosent. Verdijustert kapitalavkastning inklusive oververdi på anleggsmidlene er på 4,9 prosent hittil i år.
     
    Økte midler til forvaltning
    Storebrand Kapitalforvaltning forvalter 179 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Det tilsvarer en økning på 5 milliarder kroner i 3. kvartal og 20 milliarder kroner hittil i år. Storebrand Kapitalforvaltning fikk et resultat før skatt på 39 millioner kroner hittil i år sammenlignet med 24 millioner kroner i samme periode i fjor.
     
    Positivt bankresultat
    Storebrand Bank fortsetter den positive utviklingen fra første halvår. Nedgangen i misligholdsvolum fortsetter i henhold til plan og avsetningsgraden er styrket. Resultatet før skatt og avskrivning av konserngoodwill utgjør pr. 3. kvartal 72 millioner kroner.  Det innebærer en bedring på 121 millioner kroner fra samme periode i fjor.
     
    Oslo, 3. november 2004
     
    Vedlegg:  Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

    Kontaktpersoner: <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13

  • Abonner