Storebrand: Resultat 3. kvartal 2006

       3. kvartal 2006: Den gode utviklingen fortsetter
  • Konsernresultatet etter årets tre første kvartaler ble på 1 125 millioner kroner, sammenlignet med
    1 024 millioner kroner i samme periode i 2005.
  • Ved utgangen av 3. kvartal var det inngått 7 200 nye avtaler om obligatorisk tjenestepensjon.
    Avtalene omfatter 150 000 ansatte.
  • Solid finansavkastning har gitt gode resultater til kunder og eiere, samt økt risikokapital.
  • Kundeveksten innenfor bank, liv og kapitalforvaltning har fortsatt i kvartalet.
  • Sterk resultatfremgang i Storebrand Kapitalforvaltning som følge av god verdiskaping i fond og porteføljer.
 
- Den gode utviklingen i Storebrand fortsetter. Vi lykkes godt i salget av tjenestepensjon og det er sterk kundevekst i banken. Kapitalforvaltning har en gledelig resultatutvikling og vi er i rute i relanseringen av skadeforsikring, sier konsernsjef Idar Kreutzer.
 
Stor pågang av OTP-kunder
Kundeveksten fortsetter i Storebrand Livsforsikring. Så langt i år er det bokført en netto tilflytting på 4,8 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliarder kroner i 3. kvartal. I markedet for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) var det ved utgangen av kvartalet inngått avtaler med bedrifter som omfatter om lag 150 000 ansatte. Nye store kontrakter er etablert etter kvartalets avslutning.
 
Det er god avkastning i selskapets investeringsportefølje. Verdijustert kapitalavkastning ble i 3. kvartal 2,3 prosent og er på 4,7 prosent så langt i år. Den resultatførte finansavkastningen ble på 1,4 prosent i kvartalet og er på 4,8 prosent hittil i år.
 
God vekst og avkastning i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten har en resultatfremgang på 40 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedforklaringen bak fremgangen er god verdiskaping i fond og porteføljer. Ved utgangen av 3. kvartal hadde 73 prosent av verdipapirfondene bedre avkastning enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningsprovisjon). Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 215 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal, en økning på 9 milliarder kroner i løpet av kvartalet.
 
Banken vokser videre
Storebrand Banks offensiv i personmarkedet gir en god og stabil vekst av nye kunder. Det er åpnet over 5 000 nye kontoer i kvartalet og nær 15 000 kontoer hittil i år. Brutto utlån har økt med 624 millioner kroner i kvartalet og med 1,8 milliarder siden årsskiftet. Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet økt til 32,5 milliarder kroner.
 
Skadevirksomheten i rute
Reetableringen av skadevirksomheten går etter planen. Selskapet vil være i full operativ drift innen utgangen av året, og opplever allerede en stor tilstrømning av kunder. Samarbeidsavtaler med eksterne partnere er etablert og den ønskede bemanningen for 2006 er på plass.
 
Oslo, 1. november 2006
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13
 
Vedlegg: Styrets 3. kvartalsrapport 2006
               Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2006