Storebrand - Resultat 3 kvartal 2001

Utviklingen i finansmarkedene gir svakt resultat

· Resultatutviklingen i 3. kvartal er sterkt preget av fallet i finansmarkedene.
Konsernresultatet er på minus 891 mill. kroner, etter tilbakeføring av 1.837 mill. kroner fra tilleggavsetningene. Driftsresultatet utgjør i kvartalet minus 3.150 mill. kroner.
· Storebrand opprettholder posisjonen som markedsleder innen Unit Linked, er vinner innen netto nytegning av aksjefond og har sterk vekst innen salg av helseforsikring
· Den positive utviklingen innen bedriftsmarkedet fører til at veksten i premieinntekter for Storebrand Livsforsikring fra 2. kvartal fortsetter i 3. kvartal
· Arbeidet med å redusere kostnadene og øke lønnsomheten er forsterket. Det er identifisert og iverksatt tiltak som samlet vil gi besparelser på 150 mill kroner pr. år


I en slik krevende markedssituasjon er Kreutzer tilfreds med at Storebrand opprettholder sin sterke posisjon innen viktige deler av liv- og sparemarkedet. Han viser til en markedsandel på 24,9% innen netto nytegning i verdipapirfond, en markedsandel på 20,9% innen Unit Linked og det faktum at resultatført flyttebalanse innen kollektiv pensjon i 3. kvartal er positiv med 152 mill. kroner.

Tett oppfølging
- I et krevende marked er det ekstra viktig med tett oppfølging av kundene. Storebrand Banks tunge satsning på rådgivning i privatmarkedet viser i en slik periode sin klare verdi og berettigelse, sier Kreutzer.

Utviklingen i If, hvor Storebrand eier 44%, er foruten svake finansresultater, preget av at de tiltak som er iverksatt for å bedre skaderesultatet ennå ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Driftsresultatet i 3. kvartal utgjorde minus 3.150 mill. kroner, mot 1.799 mill. kroner i samme periode i fjor. Hittil i år er driftsresultatet minus 3.071 mill. kroner, mot 6.008 mill. kroner i fjor.
Konsernresultatet, som utgjør eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde minus 891 mill. kroner i 3. kvartal, mot 373 mill kroner i 3. kvartal i fjor. Så langt i år er konsernresultatet på minus 1.234 mill. kroner, mot 933 mill. kroner tilsvarende periode i fjor.

I Storebrand Livsforsikring er det tidligere foretatt tilleggsavsetninger som kan gå til dekning av renteforpliktelser selskapet har overfor sine kunder. Det er i resultatet for 3. kvartal tilbakeført 1.837 mill. kroner fra tilleggsavsetningene. Denne tilbakeføringen inngår i konsernresultatet, men inkluderes ikke i driftsresultatet.

Tatt i betraktning verdifallet på verdens børser er konsernets soliditet tilfredsstillende ved utgangen av 3. kvartal. Finansiell soliditet og bufferkapital er redusert som følge av den negative resultatutviklingen. Egenkapitalen i konsernet utgjorde 9.576 mill. kroner 30.09.2001. Dette er en nedgang på 732 mill. kroner siden 30.06.2001. Konsernets kapitaldekning utgjorde 12,9 prosent 30.09.2001, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn 30.06.2001.

Program for økt lønnsomhet
Det kraftige fallet i aksjemarkedet har gitt en svikt i etterspørselen etter langsiktige spareprodukter. Storebrand har gjennom året løpende iverksatt kostnadsbesparende og lønnsomhetsforbedrende tiltak. Arbeidet er intensivert i løpet av 3. kvartal. Det er identifisert og iverksatt tiltak som samlet vil gi besparelser på mer enn 150 mill kroner pr. år.

- Verdipapirfallet berører Storebrands resultater og inntjeningsgrunnlag i betydelig grad. Vi må derfor tilpasse kartet til terrenget og sikre at vi bruker gruppens ressurser på en best mulig måte, sier Idar Kreutzer.

Endringer av virksomheten
For å kombinere strategisk handlefrihet med kraft i gjennomføringen av virksomhetens forretningsplaner, har Storebrand en desentralisert, fleksibel og fokusert organisasjonsmodell. Disse hensyn er ytterligere ivaretatt gjennom de organisasjonsendringer som den senere tid er gjennomført i Storebrand Kapitalforvaltning og Finansbanken.

For å sikre en best mulig utnyttelse av konsernets samlede ressurser, er det i tillegg til et ambisiøst effektiviseringsprogram for den enkelte forretningsenhet, iverksatt en omfattende gjennomgang av konsernets virksomhetsområder med sikte på samordning, forenkling og realisering av interne synergier. Det er i denne forbindelse besluttet å selge Delphi Fondsforvaltning fra Finansbanken til Storebrand Kapitalforvaltning. Delphi vil videreføre sin selvstendige investeringsfilosofi og markedsprofil, samtidig som synergier realiseres på system- og produksjonsområdet.
Det er videre igangsatt en eget prosess med selskapets bankvirksomheter. Fellesløsninger skal etableres for å redusere nødvendig ressursforbruk, øke kvaliteten og styrke gjennomføringskraften i utviklingen av nye produkt- og servicetilbud for både Finansbanken og for Storebrand Bank.

I tillegg til de to bankene, Livselskapet og Kapitalforvaltningsselskapet, er Storebrand eier av en rekke mindre og mellomstore selskaper og virksomheter. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere disse virksomhetenes plassering og tilhørighet i Storebrand-gruppen.


Oslo, 31. oktober

For en nærmere gjennomgang av resultatet for 3. kvartal, vises det til vedlagt delårsrapport fra styret i Storebrand ASA.

Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 <br>Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: 222315624 - 93480151 <br>

Abonner

Dokumenter og linker