Storebrand: Resultat 4. kvartal 2005

Stor kundetilgang og godt resultat

* Konsernresultatet ble i 4. kvartal 418
millioner kroner, sammenlignet med 371
millioner kroner i samme periode i 2004.
* Finansavkastningen gir et godt resultat for
livselskapets kunder og eiere.
* 2005 er preget av sterk kundevekst innenfor
både livsforsikring, kapitalforvaltning og
bank.
* Styret i Storebrand ASA foreslår for
generalforsamlingen at det utbetales et
utbytte på 4 kroner pr. aksje.

- Vi har lagt bak oss et sterkt år. Konsernet viser klar resultatfremgang og det er betydelig kundevekst i samtlige virksomhetsområder, sier konsernsjef Idar Kreutzer.
 
Han viser til at Storebrand er godt posisjonert for videre vekst i markedet for pensjon, langsiktig sparing og livsforsikring. - Samtidig intensiver vi nå våre forbedringsprogrammer for å sikre en mest mulig effektiv og kundeorientert utnyttelse av konsernets ressurser, sier Kreutzer.
 
Sterkt salg i livsforsikring
I flyttemarkedet for tjenestepensjoner ble 2005 et svært godt år for Storebrand Livsforsikring. Netto flyttebalanse (meldt salg) overstiger 4 milliarder kroner. Blant annet valgte ISS Storebrand som leverandør av innskuddspensjon for sine 10 000 ansatte i Norge, mens Oslo Sporveier valgte Storebrand som ny leverandør av ytelsespensjon. Av åtte kommuner som flyttet fra KLP vant Storebrand seks, noe som representerte 1,2 milliarder kroner i pensjonsmidler og mer enn 75 prosent av flyttevolumet i kommunal sektor i 2005. Hoveddelen av midlene fra flytteprosessene i høst vil først komme inn i regnskapet i 2006.
 
Premieinntektene eksklusive tilflyttede premiereserver i Storebrand Livsforsikring utgjorde 16,0 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2005. Dette er en økning på 5 prosent sammenlignet med i fjor.
 
Livselskapets resultatførte finansavkastning ble 6,9 prosent, mens den verdijusterte kapitalavkastningen ble 7,5 prosent. Verdijustert kapitalavkastning inklusiv oververdi på anleggsmidlene ble 6,9 prosent.
 
Kraftig vekst i kapitalforvaltning
Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 205 milliarder kroner ved inngangen til 2006. Det tilsvarer en økning på 40 milliarder i løpet av 2005. Hovedårsakene til økningen er balanseveksten i Storebrand Livsforsikring og at Storebrand ble valgt som hovedforvalter av Gjensidige Forsikrings investeringsportefølje.
 
Kundene vil ha gebyrfri hverdagsbank
Storebrand Banks resultatfremgang fortsetter i 4. kvartal. For året 2005 er bankens resultat før skatt økt fra 121 millioner kroner til 241 millioner kroner. Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 29 milliarder kroner. Innføringen av konseptet gebyrfri hverdagsbank har bidratt til sterk kundevekst. I løpet av 2. halvår er det etablert 8 000 nye konti i banken. Brutto utlån er i kvartalet økt med 1 175 millioner kroner. Økningen fordeler seg på 740 og 435 millioner kroner innenfor henholdsvis privatkunde- og bedriftskundesegmentet.
 
Med basis i Storebrands resultatutvikling, kapitalsituasjon og utbyttepolicy vil styret i Storebrand ASA foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 4 kroner pr. aksje for 2005, hvorav utbytte fra årets ordinære drift utgjør 1,50 kroner. Dette utgjør samlet 1 011 millioner kroner, justert for Storebrands beholdning av tilbakekjøpte aksjer pr. dato. Styret planlegger å be generalforsamlingen om ny tilbakekjøpsfullmakt for selskapets egne aksjer.
 
Storebrand ASAs konsernregnskap er avlagt i henhold til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper - IFRS. Konsernresultat for 2005 er positivt påvirket av tilbakeføring av en pensjonskostnad på 60 millioner kroner.
 
Oslo, 15. februar 2006
 
Vedlegg:  Styrets 4. kvartalsrapport 2005

Kontaktpersoner: <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: <br> tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13 <br> <br> <br>

Abonner