Storebrand: Resultat 1. kvartal 2006

Den gode utviklingen fortsetter

* Konsernresultatet ble 460 millioner kroner i 1. kvartal, sammenlignet med 314 millioner kroner i samme periode i 2005.
* God finansavkastning styrker risikokapitalen ytterligere og gir solide resultater til kunder og eiere.
* Betydelig vekst i konsernets forretningsvolum gjennom kundetilgang, sterk flyttebalanse og positive finansmarkeder.
* Storebrand har vunnet viktige kontrakter i markedet for obligatorisk tjenestepensjon.

- Den positive utviklingen i Storebrand videreføres i årets første kvartal. Det leveres godt i et marked preget av vekst og forsterket konkurranse, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

Han viser til at Storebrand markerer seg godt i konkurransen om pensjonskundene og har sterk vekst i antall bankkunder. Videre vekst skal kombineres med effektiv og kundeorientert utnyttelse av konsernets ressurser.

Store pensjonskunder velger Storebrand
Storebrand Livsforsikring har i årets tre første måneder bokført en netto tilflytting på 2,8 milliarder kroner. Bakgrunnen for den gode flyttebalansen er at Storebrand i 2005 vant flere store kontrakter. En betydelig del av denne tilflyttingen er regnskapsført i 1. kvartal 2006. Den positive markedsutviklingen har fortsatt i 2006. Storebrand er valgt som anbefalt leverandør av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for NHOs medlemsbedrifter, og etter kvartalets avslutning er det inngått OTP-avtale med store bedrifter som Norgesgruppen og Manpower.
 
Livselskapets verdijusterte kapitalavkastning ble i kvartalet 2,8 prosent. Resultatført finansavkastning er etter tre måneder av året på 1,6 prosent, og merverdien i porteføljen er økt med 1 844 millioner kroner.
 
God vekst og avkastning i kapitalforvaltning
Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet ved utgangen av kvartalet 209 milliarder kroner, som er en økning på 4 milliarder fra årsskiftet. Av verdipapirfondene selskapet forvalter hadde 77 prosent bedre avkastning enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningsprovisjon). Det ble oppnådd meravkastning i syv av ti porteføljer for Storebrand Livsforsikring.
 
5 000 nye bankkunder
De aktiviteter og tiltak Storebrand Bank har gjennomført i 2005 og så langt i 2006 har gitt god effekt på bankens tilgang av nye kunder. Den positive trenden innenfor låneporteføljen er opprettholdt og veksten i antallet kontoåpninger har fortsatt inn i 2006. I 1. kvartal er det blitt åpnet over 5 000 nye kontoer i privatkundesegmentet.
 
Skadeetableringen i rute
Storebrand har besluttet at selskapet igjen skal tilby skadeforsikringsprodukter til privatpersoner. Storebrand kompletterer dermed selskapets produkttilbud og forsterker satsingen i personmarkedet. Arbeidet med etableringen er i rute, og Storebrand vil være klar for å tilby kundene skadeforsikring innen utgangen av 2006.
 
Konsernresultatet er i kvartalet påvirket av gevinst på om lag 40 millioner kroner ved salg av Storebrands eierandel i det danske skadeforsikringsselskapet Fair Forsikring, samt tilbakebetaling fra garantifond til Storebrand Skadeforsikring på 49 millioner kroner.
 
Oslo, 10. mai 2006
 
 
Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2006

Kontaktpersoner: <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13

Abonner