Storebrand: Resultat 4. kvartal 2004

Sterk resultatutvikling

 • Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 374 millioner kroner sammenlignet med 261 millioner kroner i samme periode i 2003.
 • Resultat etter skatt utgjorde 704 millioner i 4. kvartal og 2 358 millioner for hele 2004. Den positive skatteeffekten er et resultat av nye skatteregler.
 • Storebrand Livsforsikrings resultat i 4. kvartal preges av premievekst og god avkastning på investeringene.
 • Storebrand Bank hadde i 4. kvartal en positiv utvikling i låneporteføljen og netto inntektsføring av tapsavsetninger.
 • Styret i Storebrand ASA foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på syv kroner pr. aksje.

  - Resultatet for 4. kvartal bekrefter at fremgangen fortsetter i Storebrand. Forretningsområdene livsforsikring, bank og kapitalforvaltning har alle forbedret sine resultater sammenliknet med fjoråret. Forbedringsarbeidet fortsetter med full kraft. Vi har et godt utgangspunkt for lønnsom vekst innenfor langsiktig sparing og livsforsikring, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i en kommentar.
   
  Sterk premievekst
  Premieinntektene eksklusive tilflyttede premiereserver i Storebrand Livsforsikring utgjorde i 2004 15,3 milliarder kroner, hvorav 4,9 milliarder i 4. kvartal. Premieveksten for året har vært på 60 prosent sammenlignet med 2003. Det har vært en positiv utvikling i alle bransjer, men størst har økningen vært innenfor privatmarkedet.
   
  I løpet av 4. kvartal ble det inngått ca. 60 nye avtaler for innskuddsbasert tjenestepensjon med bedriftskunder. For året under ett ble det inngått ca. 460 avtaler, noe som innebærer at om lag
  1 020 bedrifter har etablert innskuddsbasert pensjon i Storebrand Fondsforsikring siden produktet ble lansert i 2001.
   
  God avkastning - solid balanse
  Verdijustert kapitalavkastning ble 7,2 prosent, hvorav 2,5 prosent i 4. kvartal. Resultatført finansavkastning ble 6,4 prosent i 2004, hvorav 2,2 prosent i 4. kvartal. Kursreservene er økt med 498 millioner kroner i 4. kvartal. Beløpet er avsatt i kursreguleringsfondet, som ved årsskiftet utgjorde 2,8 milliarder kroner. Verdijustert kapitalavkastning inklusive oververdi på anleggsmidlene ble 7,6 prosent i 2004.
   
  Storebrand har ved inngangen til 2005 en sterk finansiell stilling. Livselskapets  risikokapital har i kvartalet økt med 1,7 milliarder kroner til 11 milliarder kroner.  Selskapets solide kapitalsituasjon bidro til at Standard & Poors nylig oppgraderte Storebrand Livsforsikrings rating fra A minus til A.
   
  Positiv utvikling i banken
  Storebrand Bank fortsetter den positive utviklingen. Banken har i løpet av året forbedret resultatet før skatt med 234 millioner kroner. I 4. kvartal har det vært en netto inntektsføring av bankens tapsavsetninger på 32 millioner kroner. Nedgangen i misligholdvolumet fortsetter i henhold til plan, og avsetningsgraden i forhold til misligholdte og tapsutsatte lån er økt fra 49 til 63 prosent i løpet av 2004.
   
  Storebrand Kapitalforvaltning forvalter 165 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal. Det tilsvarer en nedgang på 14 milliarder kroner i 4. kvartal og en økning på 6 milliarder kroner i løpet av året. Holdes If utenfor, er økningen i midler under forvaltning på 24 milliarder kroner.
   
  Med basis i Storebrands resultatutvikling, kapitalsituasjon og utbyttepolicy, vil styret i Storebrand ASA foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et samlet utbytte på syv kroner pr. aksje for 2004, hvorav utbyttet for årets drift utgjør 1 kroner og 20 øre pr. aksje. Dette utgjør samlet 1 840 millioner kroner, justert for Storebrands beholdning av tilbakekjøpte aksjer. Styret planlegger et nytt tilbakekjøpsprogram for selskapets egne aksjer.
   
   
  Oslo, 16. februar 2005
   
  Vedlegg:  Styrets 4. kvartalsrapport 2004

  Kontaktpersoner: <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13

 • Abonner

  Dokumenter og linker