Storebrand: Resultat 4. kvartal 2006

     4.kvartal 2006: Høy vekst og gode resultater
  • Konsernresultat på 460 millioner kroner i 4. kvartal og 1 585 millioner kroner for året.
  • 15 500 bedrifter med 200 000 ansatte har kjøpt tjenestepensjon (OTP) i Storebrand.
  • Sterk netto tilflytting til livselskapet på 5,3 milliarder kroner i 2006.
  • Verdijustert kapitalavkastning på 8,3 prosent gir gode resultater til kunder og eiere.
  • Høy kundetilgang i Storebrand Bank. 21 000 nye kontoer åpnet i 2006. 
  • Sterk resultatfremgang i Storebrand Kapitalforvaltning.
 
- 2006 ble et godt år for Storebrand med høy verdiskapning for kunder og eiere, og sterk vekst i alle konsernets kjernevirksomhetsområder. Høy kundetilfredshet og sterk tilflytting gir god fart inn i 2007. Utviklingen er tilfredsstillende, og forbedringsarbeidet fortsetter med uforminsket kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer.
 
Ledende på pensjon
Storebrand Livsforsikring har bokført en netto tilflytting på 5,3 milliarder kroner i 2006, hvorav 0,5 milliarder kroner i 4. kvartal. Satsingen i markedet for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) har gitt gode resultater og bekreftet Storebrands posisjon som en ledende leverandør av tjenestepensjon. Det er inngått OTP-avtaler med bedrifter som omfatter om lag 200 000 ansatte og gir en årlig premie på 870 millioner kroner.
 
Den gode avkastningen i selskapets investeringsportefølje ble videreført i 4. kvartal. Verdijustert kapitalavkastning ble i kvartalet 3,6 prosent og på 8,3 prosent for året. Den resultatførte finansavkastningen ble på 2,3 prosent i kvartalet og 7,1 prosent for året. Det er bygget 2 milliarder kroner i urealiserte kursgevinster i løpet av året. 
 
Sterkt resultat i kapitalforvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten har en resultatfremgang på 63 millioner kroner i forhold til samme kvartal året før. Hovedforklaringen bak fremgangen er vekst i midler til forvaltning og god verdiskaping i fond og porteføljer. Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 217 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal, en økning på 12 milliarder kroner i løpet av 2006.
 
Banken lykkes med vekst
Storebrand Banks offensiv i personmarkedet gir en økende vekst av nye kunder. Det er åpnet over 6 000 nye kontoer i kvartalet og over 21 000 kontoer i 2006. Brutto utlån har økt med totalt 2,6 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal og med 4,4 milliarder siden årsskiftet.
 
Skadevirksomheten godt mottatt
I 4. kvartal har Storebrand Skadeforsikring gått fra prosjektfase til ordinær drift. Virksomheten er etablert i samsvar med plan og kundetilgangen er svært god. Ved årsskiftet hadde selskapet i overkant av 2 000 kunder og en portefølje på 17 millioner kroner i årlig premie. Pr. 14. februar hadde antallet kunder økt til 3 500.
 
Utbytte på 1,80 pr. aksje
Med basis i Storebrands resultatutvikling, kapitalsituasjon og utbyttepolicy vil styret i Storebrand ASA foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 1,80 kroner pr. aksje, eksklusiv tilbakekjøpte aksjer, tilsvarende 442 millioner kroner. Styret vil be generalforsamlingen om ny tilbakekjøpsfullmakt for selskapets egne aksjer.
 
Program for økt produktivitet
Storebrands Konkurransekraft-program er satt i gang i 2006 og vil pågå frem til 2009. Programmet skal ytterligere forbedre kvaliteten i arbeidsprosessene og øke produktiviteten i konsernet. Konsernprogrammet skal gi produktivitetsforbedring på over 20 prosent. De delprosjekter som så langt er gjennomført har gitt resultater som overstiger dette.
 
Flere produkter pr. kunde
Økt kryssalg og mersalg til Storebrands eksisterende kundemasse er et hovedsatsingsområde for konsernet de nærmeste årene. Det er iverksatt programmer for å øke antall solgte produkter til privatkunder, ansatte i bedrifter og fripolisekundene. Samlet kundebase utgjør godt over 700 000 personer. Tettere kundedialog, forenkling av kjøpsprosesser og fordelsprogrammer er sentrale elementer i initiativet.
 
Flytter hovedkontor
Storebrand har besluttet å flytte hovedkontor fra Filipstad Brygge. Bakgrunnen for flyttingen er økt fleksibilitet for vekst og organisasjonsutvikling. Flyttingen anslås å gi årlige besparelser på om lag 40 millioner kroner. Flyttingen er planlagt til første halvår 2009.
 
 
Oslo, 14. februar 2007
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13
 
Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2006