Storebrand: Resultat 4. kvartal 2007: Sterk vekst - godt resultat


4. kvartal 2007: Sterk vekst - godt resultat
 
- Konsernresultat på 676 mill. kroner i kvartalet og 2 020 mill. kroner for året
- Sterk kundevekst innenfor pensjon, bank og skadeforsikring
- SPP-kjøpet sluttført. Integrasjonen gjennomføres som planlagt
 
Med basis i Storebrands utbyttepolitikk vil styret i Storebrand ASA foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 1,20 kroner pr. aksje. Eksklusiv selskapets beholdning av tilbakekjøpte aksjer, tilsvarer utbyttet 534 millioner kroner. Utbyttet er foreslått med basis i antall aksjer før ervervet av SPP og tilhørende emisjon, som skjedde ved årsslutt 2007. Sett i forhold til antall aksjer før emisjonen tilsvarer utbyttet 2,18 kroner pr. aksje. 

Kvartalsrapport, analytikerpresentasjon og embedded value informasjon er vedlagt www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Oslo på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, kl 0900. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet).
 
Hele pressemeldingen:
 
4. kvartal 2007: Sterk vekst - godt resultat
  • Konsernresultat på 676 mill. kroner i kvartalet og 2 020 mill. kroner for året
  • Sterk kundevekst innenfor pensjon, bank og skadeforsikring
  • SPP-kjøpet sluttført. Integrasjonen gjennomføres som planlagt
 
- Storebrand har lagt bak seg et år med gode resultater og en sterk markedsutvikling. Integrasjonen av SPP går i henhold til plan og det arbeides godt i hele organisasjonen, sier konsernsjef Idar Kreutzer.   
 
Resultatet er i 4. kvartal positivt påvirket av en engangseffekt i livvirksomheten på 215 millioner kroner. Engangseffekten, som følger av regnskapsstandarden IFRS, er en tilbakeføring av pensjonskostnader som inngår i overskuddsdelingsmodellen i livselskapet og tidligere er belastet egenkapitalen.
 
Sterk tilflytting til livselskapet
Storebrand livsforsikrings resultat er preget av god tilflytting av nye kunder og høy premievekst. Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 398 millioner kroner i kvartalet og 1 056 millioner kroner for året som helhet. Veksten kommer etter godt salg av pensjon i bedriftsmarkedet., der netto tilflytting i 2007 utgjør 4,1 milliarder kroner. Hoveddelen av dette beløpet bokføres i 2008.  Personmarkedet har i kvartalet oppnådd godt salg av pensjon, sparing og risikoprodukter.
 
Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring, har i kvartalet vokst med 23 prosent til 3,8 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. Forvaltningen av livselskapets midler ga i kvartalet en verdijustert kapitalavkastning på 1,8 prosent. Den resultatførte finansavkastningen ble i kvartalet på 2,7 prosent.
 
Embedded value for livvirksomheten inklusiv SPP utgjorde 29,9 milliarder kroner ved utgangen av 2007. Dette tilsvarer 67,3 kroner pr.aksje.
 
I forbindelse med de urolige finansmarkedene i begynnelsen av 2008 har Storebrand Liv utøvet en solvensbasert risikostyringen, og således redusert aksjeandelen i kundenes investeringsporteføljer betydelig. Bufferkapitalen er fremdeles sterk. Pr. 7. februar utgjorde tilleggsavsetningene 5,8 milliarder kroner og kursreguleringsfondet om lag 1,5 milliarder kroner.
 
227 milliarder til forvaltning
Storebrand Kapitalforvaltnings kvartalsresultat preges av høye faste og volumbaserte inntekter som følge av økte midler til forvaltning. Lave avkastningsbaserte inntekter i perioden medfører at totale inntekter reduseres sammenlignet med samme periode i fjor. 
Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 227 milliarder kroner ved utgangen av 2007.
 
Stabil utvikling i banken
Storebrand Bank har i 2007 hatt god volumutvikling, både i antall kunder og i form av økte utlån.
Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 42 milliarder kroner. Samlede utlån har økt med 19 prosent tilsvarende 6 milliarder kroner i 2007.
 
Skadeforsikring foran plan
Salget av skadeforsikring var godt også i 4. kvartal. I løpet av kvartalet hadde selskapet en netto økning i antall kunder på 3 176. Ved utgangen av året hadde selskapet ca 16 000 kunder og en portefølje på 129 millioner kroner i årlig premie.
 
Internettsalg er Storebrand Skadeforsikrings primære salgskanal. I løpet av 2007 var det 59 prosent av de nye kundene som tegnet forsikring gjennom selskapets nettsalgsløsning.
 
Oppkjøpet av SPP
3. september 2007 inngikk Storebrand en avtale med Handelsbanken om oppkjøp av SPP og tilhørende selskaper, inklusive, fondsforvaltningsselskapet SPP Fonder. Transaksjonen ble fullført 21. desember 2007. Med oppkjøpet blir Storebrand og SPP den ledende livsforsikrings- og pensjonstilbyderen i Norden.
 
Integrasjonen av SPP går i henhold til plan, og det utvises stor entusiasme i begge organisasjoner. De opprinnelig synergiene ved oppkjøpet er mer enn bekreftet. Blant annet er kostnadssynergiene oppjustert med 50 prosent til 150 millioner kroner.
 
Storebrand har en toårig opsjon på å kunne overta Handelsbankens gjenværende tjenestepensjonsvirksomhet i Handelsbanken Liv, og har i tillegg inngått en treårig avtale om å være eksklusiv tilbyder av tjenestepensjon i Handelsbankens filialnett
 
1,20 kroner pr. aksje i utbytte
Med basis i Storebrands utbyttepolitikk vil styret i Storebrand ASA foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 1,20 kroner pr. aksje. Eksklusiv selskapets beholdning av tilbakekjøpte aksjer, tilsvarer utbyttet 534 millioner kroner.
 
Utbyttet er foreslått med basis i resultatutviklingen og antall aksjer før ervervet av SPP og tilhørende emisjon, som skjedde ved årsslutt 2007. Sett i forhold til antall aksjer før emisjonen tilsvarer utbyttet 2,18 kroner pr. aksje. 
 
Økt utdelingsgrad med ny utbyttepolitikk
Styret i Storebrand ASA har vedtatt ny utbyttepolitikk med økt utdelingsgrad. Den nye utbyttepolitikken er som følger: "Utbyttepolitikken skal bidra til å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning og bidra til en riktig kapitalstruktur. Utbyttet til aksjonærene vil normalt utgjøre over 35 prosent av årsresultatet i konsernet etter skatt, men før amortiseringskostnader. Styret ønsker at utbyttepolitikken skal være av langsiktig karakter, og vil tilstrebe en stabil årlig vekst i utbytte pr. aksje."
 
 
Oslo, 13. februar 2008
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: mob. 99 16 41 35
 
Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2007